Krishna Yajurveda Start Phrases (Alphabetical Sort)

Division NameSequence NoStart PhraseLink To Text
संहिता (Samhita)1.2.6अ॒॒शुना॑ ते अ॒॒शुः पृ॑च्यतां॒ परु॑षा॒ परु॑र्ग॒न्धस्ते॒ काClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.11अ॒॒शुर॑शुस्ते देव सो॒माऽऽप्या॑यता॒मिन्द्रा॑यैकधन॒विद॒ आ तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.7अ॒॒शुश्च॑ मे र॒श्मिश्च॒ मेऽदाभ्यश्च॒ मेऽधि॑पतिश्च म उपा॒Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.18.1अ॒क्षीभ्यान्ते॒ नासि॑काभ्यां॒ कर्णाभ्यां॒ चुबु॑का॒दधि॑ ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.16अ॒ख्ष॒रा॒जाय॑ कित॒वम् । कृ॒ताय॑ सभा॒विनम् । त्रेता॑या आदिनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.11अ॒गस्त्यो॑ म॒रुद्भ्य॑ उ॒ख्ष्ण प्रौख्ष॑त् । तानिन्द्र॒ आद॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.3अ॒ग्नये॒ कामा॑य पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पे॒द्यङ्कामो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.23अ॒ग्नये॒ सम॑नमत्पृथि॒व्यै सम॑नम॒द्यथा॒ग्निः पृ॑थि॒व्या स॒मनClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.14अ॒ग्नये॒ स्वाहा॒ सोमा॑य॒ स्वाहा॑ वा॒यवे॒ स्वाहा॒पाम्मोदा॑य॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.16अ॒ग्नये॒ स्वाहा॒ सोमा॑य॒ स्वाहा॑ सवि॒त्रे स्वाहा॒ सर॑स्वत्यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.20अ॒ग्नये॒ स्वाहा॑ वा॒यवे॒ स्वाहा॒ सूर्या॑य॒ स्वाह॒र्तम॑स्यृ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.14अ॒ग्नये॑ गाय॒त्राय॑ त्रि॒वृते॒ राथं॑तराय वास॒न्ताया॒ष्टाक॑पClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.10अ॒ग्नये॑ गृ॒हप॑तये पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति कृ॒ष्णाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.9अ॒ग्नये॑ दे॒वेभ्य॑ पि॒तृभ्य॑स्समि॒ध्यमा॑ना॒यानु॑ ब्रू॒हीत्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.2अ॒ग्नये॑ पथि॒कृते॑ पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पे॒द्यो द॑रClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.22अ॒ग्नयेऽ॑हो॒मुचे॒ऽष्टाक॑पाल॒ इन्द्रा॑याहो॒मुच॒ एका॑दशकपालClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.4अ॒ग्नयेऽनी॑कवते पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति सा॒क सूर्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.24अ॒ग्नयेऽनी॑कवते॒ रोहि॑ताञ्जिरन॒ड्वान॒धोरा॑मौ सावि॒त्रौ पौ॒षClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.4अ॒ग्नयेऽन्न॑वते पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पे॒द्यः का॒मयेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.7अ॒ग्नि॒ष्टो॒ममग्र॒ आह॑रति । य॒ज्ञ॒मु॒खव्वाँ अ॑ग्निष्टो॒मः ।Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.9अ॒ग्नि॒हो॒त्रं जु॑होति॒ यदे॒व किञ्च॒ यज॑मानस्य॒ स्वं तस्यै॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.26.1अ॒ग्निं प्र॒णीयो॑पसमा॒धाय॑ । तम॒भित॑ ए॒ता अ॒बीष्ट॑का॒ उप॑दधClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.13अ॒ग्निं यु॑नज्मि॒ शव॑सा घृ॒तेन॑ दि॒व्य सु॑प॒र्णं वय॑सा बृ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)2.3.11अ॒ग्निं वा ए॒तस्य॒ शरी॑रं गच्छति॒ सोम॒॒ रसो॒ वरु॑ण एनं वरुClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.26अ॒ग्निः प॒शुरा॑सी॒त्तेना॑यजन्त॒ स ए॒तं लो॒कम॑जय॒द्यस्मि॑न्नClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.14अ॒ग्निना॒ तपोऽन्व॑भवद्वा॒चा ब्रह्म॑ म॒णिना॑ रू॒पाणीन्द्रे॑णClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.7अ॒ग्निना॒ वै होत्रा॑ दे॒वा असु॑रान॒भ्य॑भवन्न॒ग्नये॑ समि॒ध्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.7अ॒ग्निना॒ वै होत्रा । दे॒वा असु॑रान॒भ्य॑भवन्न् । अ॒ग्नये॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.5.3अ॒ग्निना॑ दे॒वेन॒ पृत॑ना जयामि गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा त्रि॒वृताClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.11अ॒ग्निना॑ र॒यिम॑श्नव॒त्पोष॑मे॒व दि॒वेदि॑वे । य॒शसं॑ वी॒रव॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.8अ॒ग्निना॑ विश्वा॒षाट्थ्सूर्ये॑ण स्व॒राट्क्रत्वा॒ शची॒पति॑र्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.15अ॒ग्निम॒द्य होता॑रमवृणीत । अ॒य सु॑तासु॒ती यज॑मानः । पच॑न्पClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.15अ॒ग्निम॒द्य होता॑रमवृणीता॒यय्यँज॑मान॒ पच॑न्प॒क्ती पच॑न्पुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.19.1अ॒ग्निर॑सि वैश्वान॒रो॑ऽसि । स॒व्वँ॒थ्स॒रो॑ऽसि परिवथ्स॒रो॑ऽसClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.11अ॒ग्निरेकाक्षरेण॒ वाच॒मुद॑जयद॒श्विनौ॒ द्व्य॑क्षरेण प्राणापClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.4अ॒ग्निर् होता॒ वेत्व॒ग्निः । हो॒त्रव्वेँत्तु प्रावि॒त्रम्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.4.9अ॒ग्निर्दे॒वेभ्योऽपाक्रामद्भाग॒धेय॑मि॒च्छमा॑न॒स्तं दे॒वा अClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.1अ॒ग्निर्न॑ पातु॒ कृत्ति॑काः । नख्ष॑त्रन्दे॒वमि॑न्द्रि॒यम्Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.5अ॒ग्निर्भू॒ताना॒मधि॑पतिः॒ स मा॑व॒त्विन्द्रो ज्ये॒ष्ठानांClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.3अ॒ग्निर्मा॒ दुरि॑ष्टात् पातु सवि॒ताऽघश॑सा॒द्यो मेऽन्ति॑ दूClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.7अ॒ग्निर्मू॒र्धा दि॒व क॒कुत् । पति॑ पृथि॒व्या अ॒यम् । अ॒पाClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.4अ॒ग्निर्मू॒र्धा दि॒वः क॒कुत्पतिः॑ पृथि॒व्या अ॒यम् । अ॒पा रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.8.1अ॒ग्निर्यजु॑र्भिः । स॒वि॒ता स्तोमैः । इन्द्र॑ उक्थाम॒दैः ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.4अ॒ग्निर्वा अ॑कामयत । अ॒न्ना॒दो दे॒वाना॑ स्या॒मिति॑ । स ए॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.10अ॒ग्निर्वाव स॑व्वँथ्स॒रः । आ॒दि॒त्यः प॑रिवथ्स॒रः । च॒न्द्रमClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.6अ॒ग्निर्वृ॒त्राणि॑ जङ्घनत् । द्र॒वि॒ण॒स्युर्वि॑प॒न्यया । सClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.13अ॒ग्निर्वृ॒त्राणि॑ जङ्घनद्द्रविण॒स्युर्वि॑प॒न्यया । समि॑द्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.4अ॒ग्निर्‌होता॑ नो अध्व॒रे । वा॒जी सन्परि॑णीयते । दे॒वो दे॒वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.3.1अ॒ग्निऱ्होता । अ॒श्विनाऽध्व॒र्यू । त्वष्टा॒ऽग्नीत् । मि॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.7.6अ॒ग्निश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ सोम॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मे सवि॒तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.9अ॒ग्निश्च॑ मे घ॒र्मश्च॑ मे॒ऽर्कश्च॑ मे॒ सूर्य॑श्च मे प्रा॒णClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.5.1अ॒ग्निष्ट्वा॒ वसु॑भिः पु॒रस्ताद्रोचयतु गाय॒त्रेण॒ छन्द॒सेतClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.9अ॒ग्नीध॒ आ द॑धात्य॒ग्निमु॑खाने॒वर्तून्प्री॑णाति स॒मिध॒मा द॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.1अ॒ग्ने कृत्ति॑काः । शु॒क्रं प॒रस्ता॒ज्ज्योति॑र॒वस्तात् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.21अ॒ग्नेः प॑ख्ष॒तिः सर॑स्वत्यै॒ निप॑ख्षतिः॒ सोम॑स्य तृ॒तीया॒पClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.10अ॒ग्नेरा॑ति॒थ्यम॑सि॒ विष्ण॑वे त्वा॒ सोम॑स्याऽऽति॒थ्यम॑सि॒ वClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.9अ॒ग्नेर्भा॒गो॑ऽसि दी॒ख्षाया॒ आधि॑पत्य॒म्ब्रह्म॑ स्पृ॒तं त्रClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.4अ॒ग्नेर्भा॒गो॑ऽसीति॑ पु॒रस्ता॒दुप॑ दधाति यज्ञमु॒खं वा अ॒ग्नClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.15अ॒ग्नेर्म॑न्वे प्रथ॒मस्य॒ प्रचे॑तसो॒ यम्पाञ्च॑जन्यम्ब॒हवः॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.7अ॒ग्नेर्वै दी॒ख्षया॑ दे॒वा वि॒राज॑माप्नुवन्ति॒स्रो रात्रीरClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.6अ॒ग्नेस्त्रयो॒ ज्याया॑सो॒ भ्रात॑र आस॒न्ते दे॒वेभ्यो॑ ह॒व्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.45.1अ॒घोरेभ्योऽथ॒ घोरेभ्यो॒ घोर॒घोर॑तरेभ्यस्स॒र्वत॑श्शर्व॒ सरClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.9.1अ॒जान् ह॒ वै पृश्नी॑स्तप॒स्यमा॑ना॒न् ब्रह्म॑ स्वय॒म्भ्व॑भ्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.1अ॒ञ्जन्ति॒ त्वाम॑ध्व॒रे दे॑व॒यन्तः॑ । वन॑स्पते॒ मधु॑ना॒ दैवClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.17अ॒ञ्ज्ये॒ताय॒ स्वाहाञ्जिस॒क्थाय॒ स्वाहा॑ शिति॒पदे॒ स्वाहा॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.10.1अ॒णोरणी॑यान्मह॒तो मही॑याना॒त्मा गुहा॑या॒न्निहि॑तोऽस्य ज॒न्तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.6.1अ॒त्यू॒र्ध्वा॒क्षोऽति॑रश्चात् । शिशि॑रः प्र॒दृश्य॑ते । नैवClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.13.1अ॒द्भ्यः सम्भू॑तः पृथि॒व्यै रसाच्च । वि॒श्वक॑र्मण॒स्सम॑वर्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.14अ॒द्भ्यः स्वाहा॒ वह॑न्तीभ्यः॒ स्वाहा॑ परि॒वह॑न्तीभ्यः॒ स्वाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.31.1अ॒द्भ्यस्तिरो॒धाजा॑यत । तव॑ वैश्रव॒णस्स॑दा । तिरो॑धेहि सप॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.9अ॒ना॒गस॑स्त्वा व॒यम् । इन्द्रे॑ण॒ प्रेषि॑ता॒ उप॑ । वा॒युष्टClick to see full text
संहिता (Samhita)6.5.7अ॒न्त॒र्या॒म॒पा॒त्रेण॑ सावि॒त्रमाग्रय॒णाद्गृ॑ह्णाति प्र॒जाClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.2अ॒पां ग्रहान्गृह्णात्ये॒तद्वाव रा॑ज॒सूयं॒ यदे॒ते ग्रहाः सClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.1अ॒पां त्वेमन्थ्सादयाम्य॒पां त्वोद्मन्थ्सादयाम्य॒पां त्वा॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.13अ॒पां नप्त्रे॑ ज॒षो ना॒क्रो मक॑रः कुली॒कय॒स्तेऽकू॑पारस्य वाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.8.1अ॒पू॒पवान्घृ॒तवा॑श्च॒रुरेह सी॑दतूत्तभ्नु॒वन्पृ॑थि॒वीन्द्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.41.1अ॒फ्स॒रासु॑ च॒ या मे॒धा ग॑न्ध॒र्वेषु॑ च॒ यन्मनः॑ । दैवी॑ मेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.16अ॒भि प्रेहि॑ वी॒रय॑स्व । उ॒ग्रश्चेत्ता॑ सपत्न॒हा । आति॑ष्ठClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.8अ॒भिप्रेहि॑ वी॒रय॑स्व । उ॒ग्रश्चेत्ता॑ सपत्न॒हा । आति॑ष्ठ मClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.8अ॒भ्य॑स्था॒द्विश्वाः॒ पृत॑ना॒ अरा॑ती॒स्तद॒ग्निरा॑ह॒ तदु॒ सोClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.35.1अ॒मृ॒ता॒पि॒धा॒नम॑सि । (50)Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.32.1अ॒मृ॒तो॒प॒स्तर॑णमसि । (47)Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.5अ॒यं वां मित्रावरुणा सु॒तः सोम॑ ऋतावृधा । ममेदि॒ह श्रु॑त॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.8अ॒यं वे॒नश्चो॑दय॒त् पृश्नि॑गर्भा॒ ज्योति॑र्जरायू॒ रज॑सो वि॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.3.2अ॒यम्पु॒रो भुव॒स्तस्य॑ प्रा॒णो भौ॑वाय॒नो व॑स॒न्तः प्रा॑णाय॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.4.3अ॒यम्पु॒रो हरि॑केशः॒ सूर्य॑रश्मि॒स्तस्य॑ रथगृ॒थ्सश्च॒ रथौ॑जClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.7.1अ॒यव्वाँव यः पव॑ते । सोऽग्निर्ना॑चिके॒तः । स यत्प्राङ्पव॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.9अ॒र्क्ये॑ण॒ वै स॑हस्र॒शः प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ताभ्य॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.5अ॒र्थेत॒स्स्थेति॑ जुहोति । आहु॑त्यै॒वैना॑ नि॒ष्क्रीय॑ गृह्णClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.11अ॒र्थेतः॑ स्था॒ऽपां पति॑रसि॒ वृषास्यू॒र्मिर्वृ॑षसे॒नो॑ऽसिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.4अ॒र्य॒म्णे च॒रुं निर्व॑पेथ्सुव॒र्गका॑मो॒ऽसौ वा आ॑दि॒त्योऽरClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.11अ॒र्वाङ्य॒ज्ञः सं क्रा॑मत्व॒मुष्मा॒दधि॒ माम॒भि । ऋषी॑णां॒ यClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.20अ॒ल॒ज आन्तरि॒ख्ष उ॒द्रो म॒द्गुः प्ल॒वस्ते॑ऽपामदि॑त्यै हस॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.6.3अ॒व॒भृ॒थ॒य॒जूषि॑ जुहोति॒ यदे॒वार्वा॒चीन॒मेक॑हायना॒देनः॑ क॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.13अ॒श्विना॑ ह॒विरि॑न्द्रि॒यम् । नमु॑चेर्धि॒या सर॑स्वती । आ शुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.13.1अ॒ष्टयो॑नीम॒ष्टपु॑त्राम् । अ॒ष्टप॑त्नीमि॒मां महीम् । अ॒हव्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.10अ॒सावा॑दि॒त्यो न व्य॑रोचत॒ तस्मै॑ दे॒वाः प्राय॑श्चित्तिमैच्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.1.4अ॒सावा॑दि॒त्यो न व्य॑रोचत॒ तस्मै॑ दे॒वाः प्राय॑श्चित्तिमैच्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.1.8अ॒सावा॑दि॒त्यो न व्य॑रोचत॒ तस्मै॑ दे॒वाः प्राय॑श्चित्तिमैच्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.10अ॒सावा॑दि॒त्योऽस्मिल्लोँ॒क आ॑सी॒त्तं दे॒वाः पृ॒ष्ठैः प॑रि॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.7अ॒सु॒र्यं॑ वा ए॒तस्मा॒द्वर्णं॑ कृ॒त्वा । प॒शवो॑ वी॒र्य॑मप॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.3अ॒स्मै वै लो॒काय॑ ग्रा॒म्या प॒शव॒ आल॑भ्यन्ते । अ॒मुष्मा॑ आClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.12अ॒स्या जरा॑सो द॒मा म॒रित्राः । अ॒र्चद्धू॑मासो अ॒ग्नय॑ पावClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.8अ॒हम॑स्मि प्रथम॒जा ऋ॒तस्य॑ । पूर्व॑न्दे॒वेभ्यो॑ अ॒मृत॑स्य॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.10.1अ॒हव्वृँ॒क्षस्य॒ रेरि॑वा । की॒र्तिः पृ॒ष्ठङ्गि॒रेरि॑व । ऊ॒रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.26.1अ॒हो॒रा॒त्रे त्वोदी॑रयताम् । अ॒र्द्ध॒मा॒सास्त्वोदीञ्जयन्तुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.1.1अंभ॑स्यपा॒रे भुव॑नस्य॒ मद्ध्ये॒ नाक॑स्य पृ॒ष्ठे म॑ह॒तो मही॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.4.1अक्षि॑ दुः॒खोत्थि॑तस्यै॒व । वि॒प्रस॑न्ने क॒नीनि॑के । आङ्क्तClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.6अग॑न्म॒ सुवः॒ सुव॑रग॒न्मेत्या॑ह सुव॒र्गमे॒व लो॒कमे॑ति सं॒दृClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.6अग॑न्म॒ सुवः॒ सुव॑रगन्म सं॒दृश॑स्ते॒ मा छि॑त्सि॒ यत्ते॒ तप॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.6अग्न॒ आ या॑हि वी॒तय॒ इत्या॒हाह्व॑तै॒वैन॑म॒ग्निं दू॒तं वृ॑णीClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.29अग्न॒ आयू॑षि पवस॒ आ सु॒वोर्ज॒मिषं॑ च नः । आ॒रे बा॑धस्व दु॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.9अग्न॑ उदधे॒ या त॒ इषु॑र्यु॒वा नाम॒ तया॑ नो मृड॒ तस्यास्ते॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)2.3.1अग्ना॑विष्णू स॒जोष॑सा । इ॒मा व॑र्धन्तु वा॒ङ्गिरः॑ । द्यु॒म्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.7.1अग्ना॑विष्णू स॒जोष॑से॒मा व॑र्धन्तु वां॒ गिरः॑ । द्यु॒म्नैर्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.22अग्ना॑विष्णू॒ महि॒ तद्वां महि॒त्वं वी॒तं घृ॒तस्य॒ गुह्या॑नClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.9.1अग्निश्च जात॑वेदा॒श्च । सहोजा अ॑जिरा॒प्रभुः । वैश्वानरो न॑रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.24.1अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्योClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.5अग्ने॒ गोभि॑र्न॒ आ ग॒हीन्दो॑ पु॒ष्ट्या जु॑षस्व नः । इन्द्रोClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.6अग्ने॒ तव॒ श्रवो॒ वय॒ इति॒ सिक॑ता॒ नि व॑पत्ये॒तद्वा अ॒ग्नेरClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.11अग्ने॒ यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं वि॒श्वतः॑ परि॒भूरसि॑ । स इद्दे॒वेषुClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.5अग्ने॑ जा॒तान्प्र णु॑दा नः स॒पत्ना॒निति॑ पु॒रस्ता॒दुप॑ दधातClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.12अग्ने॑ जा॒तान्प्र णु॑दा नः स॒पत्ना॒न्प्रत्यजा॑ताञ्जातवेदो नClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.1अग्ने॑ तेजस्विन्तेज॒स्वी त्वं दे॒वेषु॑ भूया॒स्तेज॑स्वन्त॒म्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.5.9अग्ने॑ म॒हा अ॒सीत्या॑ह म॒हान््ह्ये॑ष यद॒ग्निर्ब्राह्म॒णेतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.3अग्ने॑ म॒हा अ॑सि ब्राह्मण भारत । असा॒वसौ । दे॒वेद्धो॒ मन्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.1अङ्गि॑रसो॒ वै स॒त्त्रमा॑सत । तेषां॒ पृश़्ञि॑र्घर्म॒धुगा॑सीतClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.4अङ्गि॑रसो॒ वै स॒त्त्रमा॑सत॒ ते सु॑व॒र्गं लो॒कमा॑य॒न्तेषा॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.38.1अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठञ्च॑ समा॒श्रितः । ईशस्सर्वस्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.5अजै॑द॒ग्निः । अस॑न॒द्वाज॒न्नि । दे॒वो दे॒वेभ्यो॑ ह॒व्यावाटClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.5.1अति॑ता॒म्राणि॑ वासा॒॒सि । अ॒ष्टिव॑ज्रि श॒तघ्नि॑ च । विश्वेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.5अत्य॒न्यानगां॒ नान्यानुपा॑गाम॒र्वाक्त्वा॒ परै॑रविदं प॒रोऽव॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.36.1अत्रि॑णा त्वा क्रिमे हन्मि । कण्वे॑न ज॒मद॑ग्निना । वि॒श्वावClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.8अत्रि॑रददा॒दौर्वा॑य प्र॒जाम्पु॒त्रका॑माय॒ स रि॑रिचा॒नो॑ऽमन्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.17.1अथ वायोरेकादशपुरुषस्यैकादश॑स्त्रीक॒स्य । प्रभ्राजमानाना रुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.9अथ॒ स्रुचा॑वनु॒ष्टुग्भ्या॒व्वाँज॑वतीभ्या॒व्व्यूँ॑हति । प्र॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.18.1अथाग्ने॑रष्टपु॑रुष॒स्य । अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वतेजClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.15.1अथादित्यस्याष्टपु॑रुष॒स्य । वसूनामादित्याना स्थाने स्वतेज॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.19अथै॒तानरू॑पेभ्य॒ आल॑भते । अति॑ह्रस्व॒मति॑दीर्घम् । अतिकृ॑श॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.24अद॑ब्धेभिः सवितः पा॒युभि॒ष्ट्व शि॒वेभि॑र॒द्य परि॑ पाहि नो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.6अदि॑तिः पु॒त्रका॑मा सा॒ध्येभ्यो॑ दे॒वेभ्यो ब्रह्मौद॒नम॑पच॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.21.1अदि॑तिर्दे॒वा ग॑न्ध॒र्वा म॑नु॒ष्याः पि॒तरोऽसु॑रा॒स्तेषा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.18अदि॑त्यै॒ त्रयो॑ रोहितै॒ता इ॑न्द्रा॒ण्यै त्रयः॑ कृष्णै॒ताःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.1अनु॑मत्यै पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पति । ये प्र॒त्यञ्च॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.1अनु॑मत्यै पुरो॒डाश॑म॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति धे॒नुर्दख्षि॑णा॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.6अन्तो॒ वा ए॒ष य॒ज्ञस्य॑ । यद्द॑श॒ममहः॑ । द॒श॒मेऽहन्थ्सर्परClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.2अन्न॑प॒तेऽन्न॑स्य नो दे॒हीत्या॑हा॒ग्निर्वा अन्न॑पतिः॒ स ए॒वClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.4.1अन्न॑प॒तेऽन्न॑स्य नो देहि । अ॒न॒मी॒वस्य॑ शु॒ष्मिणः॑ । प्रप्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.2.3अन्न॑प॒तेऽन्न॑स्य नो देह्यनमी॒वस्य॑ शु॒ष्मिणः॑ । प्रप्र॑दा॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.57.1अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे॑ शुद्ध्य॒न्ता॒ञ्ज्योClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.13अन्वह॒ मासा॒ अन्विद्वना॒न्यन्वोष॑धी॒रनु॒ पर्व॑तासः । अन्विनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.14अप॒ वा ए॒तस्मा॒च्छ्री रा॒ष्ट्रङ्क्रा॑मति । योऽश्वमे॒धेन॒ यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.7अप॒ वा ए॒तस्मा॒च्छ्री रा॒ष्ट्रङ्क्रा॑मति । योऽश्वमे॒धेन॒ यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.6अप॒ वा ए॒तस्मात्प्रा॒णा क्रा॑मन्ति । योऽश्वमे॒धेन॒ यज॑तेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.11.1अप॑ न॒श्शोशु॑चद॒घमग्ने॑ शुशु॒ध्या र॒यिम् । अप॑ न॒श्शोशु॑चद॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.7.1अप॑श्यङ्गो॒पामनि॑पद्यमानम् । आ च॒ परा॑ च प॒थिभि॒श्चर॑न्तम्Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.11.1अप॑श्यन्त्वा॒ मन॑सा॒ चेकि॑तानं॒ तप॑सो जा॒तं तप॑सो॒ विभू॑तम्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.12.1अप॑श्याम युव॒तिमा॒चर॑न्तीं मृ॒ताय॑ जी॒वां प॑रिणी॒यमा॑नाम् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)4.2.4अपे॑त॒ वीत॒ वि च॑ सर्प॒तातो॒ येऽत्र॒ स्थ पु॑रा॒णा ये च॒ नूतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.5अप्र॑तिष्ठां॒ वा ए॒ते ग॑च्छन्ति । येषा॑ संवथ्स॒रेऽना॒प्तेऽClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.10अप्र॑तिष्ठितो॒ वा ए॒ष इत्या॑हुः । यो रा॑ज॒सूये॑न॒ यज॑त॒ इतिClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.19अम्बे॒ अम्बा॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ नयति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.18अम्भा॑सि जुहोति । अ॒यं वै लो॒कोऽम्भा॑सि । तस्य॒ वस॒वोऽधि॑Click to see full text
संहिता (Samhita)2.5.8अय॑ज्ञो॒ वा ए॒ष यो॑ऽसा॒माऽग्न॒ आ या॑हि वी॒तय॒ इत्या॑ह रथंत॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.7अय॑ज्ञो॒ वा ए॒ष यो॑ऽसा॒मोप॑प्र॒यन्तो॑ अध्व॒रमित्या॑ह॒ स्तोमClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.3अय॑ज्ञो॒ वा ए॒षः । यो॑ऽप॒त्नीकः॑ । न प्र॒जा प्रजा॑येरन्न्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.9अर्मेभ्यो हस्ति॒पम् । ज॒वायाश्व॒पम् । पुष्ट्यै॑ गोपा॒लम्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.6अव॑धूत॒॒ रक्षोऽव॑धूता॒ अरा॑त॒योऽदि॑त्या॒स्त्वग॑सि॒ प्रति॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.6अव॑धूत॒॒ रख्षोऽव॑धूता॒ अरा॑तय॒ इत्या॑ह । रख्ष॑सा॒मप॑हत्यैClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.4अश्म॒न्नूर्ज॒मिति॒ परि॑ षिञ्चति मा॒र्जय॑त्ये॒वैन॒मथो॑ त॒र्पClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.1अश्म॒न्नूर्ज॒म्पर्व॑ते शिश्रिया॒णां वाते॑ प॒र्जन्ये॒ वरु॑णसClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.5अश्मा॑ च मे॒ मृत्ति॑का च मे गि॒रय॑श्च मे॒ पर्व॑ताश्च मे॒ सिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.23अश्व॑स्तूप॒रो गो॑मृ॒गस्ते प्रा॑जाप॒त्या आग्ने॒यौ कृ॒ष्णग्रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.12अश्व॑स्य॒ वा आल॑ब्धस्य॒ मेध॒ उद॑क्रामत् । तद॑श्वस्तो॒मीय॑मभClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.7.1अस॑वे॒ स्वाहा॒ वस॑वे॒ स्वाहा । विभु॑वे॒ स्वाहा॒ विव॑स्वते॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.39असा॑वि॒ सोम॑ इन्द्र ते॒ शवि॑ष्ठ धृष्ण॒वा ग॑हि । आ त्वा॑ पृणClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.29.1असृ॑न्मुखो रुधि॒रेणा॒व्य॑क्तः । य॒मस्य॑ दू॒तश्श्वपा॒द्विधा॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.13.1अस्का॒न्द्यौः पृ॑थि॒वीम् । अस्का॑नृष॒भो युवा॒गाः । स्क॒न्नेClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.20अह॑र्मा॒॒सेन॒ रात्रि॒म्पीव॑सा॒पो यू॒षेण॑ घृ॒त रसे॑न॒ श्याClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.37आ ति॑ष्ठ वृत्रह॒न् रथं॑ यु॒क्ता ते॒ ब्रह्म॑णा॒ हरी । अ॒र्वClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.8आ द॑द ऋ॒तस्य॑ त्वा देवहविः॒ पाशे॒नाऽऽर॑भे॒ धऱ्षा॒ मानु॑षानClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.1आ द॑दे॒ ग्रावास्यध्वर॒कृद् दे॒वेभ्यो॑ गम्भी॒रमि॒मम॑ध्व॒रंClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.6आ दे॒वो या॑तु सवि॒ता सु॒रत्नः॑ । अ॒न्त॒रि॒ख्ष॒प्रा वह॑मानो॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.4आ नो॑ भर॒ भग॑मिन्द्र द्यु॒मन्तम् । नि ते॑ दे॒ष्णस्य॑ धीमहिClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.5आ प्या॑यतां ध्रु॒वा घृ॒तेन॑ य॒ज्ञंय॑ज्ञं॒ प्रति॑ देव॒यद्भ्यClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.32आ प्या॑यस्व मदिन्तम॒ सोम॒ विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ । भवा॑ नः स॒प्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.17.1आ प्या॑यस्व मदिन्तम॒ सोम॒ विश्वा॑भिरू॒तिभिः॑ । भवा॑ नः स॒प्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.18आ ब्रह्म॑न्ब्राह्म॒णो ब्र॑ह्मवर्च॒सी जा॑यता॒माऽस्मिन्रा॒ष्टClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.13आ ब्रह्म॑न्ब्राह्म॒णो ब्र॑ह्मवर्च॒सी जा॑यता॒मित्या॑ह । ब्राClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.42.1आ मां मे॒धा सु॒रभि॑र्वि॒श्वरू॑पा॒ हिर॑ण्यवर्णा॒ जग॑ती जग॒मClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.13आ मे॑ गृ॒हा भ॑व॒न्त्वा प्र॒जा म॒ आ मा॑ य॒ज्ञो वि॑शतु वी॒र्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.10.1आ रो॑ह॒तायु॑र्ज॒रस॑ङ्गृणा॒ना अ॑नुपू॒र्वय्यँत॑माना॒ यति॒ष्टClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.4आ वा॑यो भूष शुचिपा॒ उप॑ नः स॒हस्रं॑ ते नि॒युतो॑ विश्ववार ।Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.2आ वा॑यो भूष शुचिपा॒ उप॑ नः स॒हस्रं॑ ते नि॒युतो॑ विश्ववार ।Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.3.1आ॒ग॒न्त्रा सम॑गन्महि॒ प्र सु॑ मृ॒त्युं यु॑योतन । अरि॑ष्टा॒सClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.9आ॒ग्ना॒वै॒ष्ण॒वमेका॑दकपाल॒न्निर्व॑पेदभि॒चर॒न्थ्सर॑स्व॒त्याजClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.22आ॒ग्ने॒यः कृ॒ष्णग्री॑वः सारस्व॒ती मे॒षी ब॒भ्रुः सौ॒म्यः पौ॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.4आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पति । तस्मा॒च्छिशि॑रे कुरुपञ्चाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.20आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति सौ॒म्यं च॒रु सा॑वि॒त्रं द्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.2आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति सौ॒म्यं च॒रु सा॑वि॒त्रं द्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.17आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति॒ हिर॑ण्यं॒ दख्षि॑णा सारस्व॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.19आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पालं॒ निर्व॑पति॒ हिर॑ण्यं॒ दख्षि॑णै॒न्द्रमेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.21आ॒ग्ने॒योऽष्टाक॑पालः सौ॒म्यश्च॒रुः सा॑वि॒त्रोऽष्टाक॑पालःClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.10आ॒दि॒त्यं गर्भ॒म्पय॑सा सम॒ञ्जन्त्स॒हस्र॑स्य प्रति॒मां वि॒श्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.6आ॒दि॒त्यञ्च॒रुन्निर्व॑पेत्सङ्ग्रा॒ममु॑पप्रया॒स्यन्नि॒यव्वाँClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.6आ॒दि॒त्या अ॑कामयन्त सुव॒र्गं लो॒कमि॑या॒मेति॒ ते सु॑व॒र्गं लClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.4आ॒दि॒त्या अ॑कामयन्तो॒भयोर्लो॒कयोर्॑ऋध्नुया॒मेति॒ त ए॒तं च॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.21आ॒दि॒त्याश्चाङ्गि॑रसश्च सुव॒र्गे लो॒केऽस्पर्धन्त । तेऽङ्गिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.1आ॒दि॒त्येभ्यो॒ भुव॑द्वद्भ्यश्च॒रुं निर्व॑पे॒द्भूति॑काम आदि॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.13.1आ॒दि॒त्यो वा ए॒ष ए॒तन्म॒ण्डल॒न्तप॑ति॒ तत्र॒ ता ऋच॒स्तदृ॒चांClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.14.1आ॒दि॒त्यो वै तेज॒ ओजो॒ बल॒य्यँश॒श्चक्षु॒श्श्रोत्र॑मा॒त्मा मClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.19आ॒न॒न्दं न॒न्दथु॑ना॒ काम॑म्प्रत्या॒साभ्याम्भ॒य शि॑ती॒मभ्यClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.8आ॒यु॒र्दा अ॑ग्ने ह॒विषो॑ जुषा॒णो घृ॒तप्र॑तीको घृ॒तयो॑निरेधिClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.2.1आ॒यु॒र्दा दे॑व ज॒रसं॑ गृणा॒नो घृ॒तप्र॑तीको घृ॒तपृ॑ष्ठो अग्नClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.8.1आ॒यु॒ष्यं॑ वर्च॒स्य॑ सु॒वीर्य॑ रा॒यस्पोष॒मौद्भि॑द्यम् । इClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.4आ॒शुः शिशा॑नो वृष॒भो न यु॒ध्मो घ॑नाघ॒नः ख्षोभ॑णश्चऱ्षणी॒नाClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.8आ॒शुस्त्रि॒वृद्भा॒न्तः प॑ञ्चद॒शो व्यो॑म सप्तद॒शः प्रतूर्तिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.10आ॒श्वि॒नन्धू॒म्रल॑लाम॒माल॑भेत॒ यो दुर्ब्राह्मण॒स्सोमं॒ पिपClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.9आकू॑तिम॒ग्निम्प्र॒युज॒॒ स्वाहा॒ मनो॑ मे॒धाम॒ग्निम्प्र॒युज॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.2.2आकूत्यै प्र॒युजे॒ऽग्नये॒ स्वाहा॑ मे॒धायै॒ मन॑से॒ऽग्नये॒ स्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.19आक्रा॑न््वा॒जी पृ॑थि॒वीम॒ग्निं युज॑मकृत वा॒ज्यर्वाक्रा॑न््वClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.9आच॑र्‌षणि॒प्रा वि॒वेष॒ यन्मा । त स॒ध्रीचीः । स॒त्यमित्तनClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.12.1आत॑नुष्व॒ प्रत॑नुष्व । उ॒द्धमाध॑म॒ सन्ध॑म । आदित्ये चन्द्र॑Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.5.1आति॑ष्ठे॒ममश्मा॑न॒मश्मे॑व॒ त्व स्थि॒रा भ॑व । अ॒भिति॑ष्ठ पृClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.9आद॑द॒ इन्द्र॑स्य बा॒हुर॑सि॒ दक्षि॑णस्स॒हस्र॑भृष्टिश्श॒तते॑जClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.1आप॑ उन्दन्तु जी॒वसे॑ दीर्घायु॒त्वाय॒ वर्च॑स॒ ओष॑धे॒ त्राय॑सClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.21.1आप॑मापाम॒पस्सर्वाः । अ॒स्माद॒स्मादि॒तोऽमुतः॑ । अ॒ग्निर्वा॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.23.1आपः॑ पुनन्तु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । पु॒नन्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.4आपो॒ वरु॑णस्य॒ पत्न॑य आस॒न्ता अ॒ग्निर॒भ्य॑ध्याय॒त्ताः सम॑भवClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.22.1आपो॒ वा इ॒द सर्व॒व्विँश्वा॑ भू॒तान्यापः॑ प्रा॒णा वा आपः॑ पClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.5आपो॒ वा इ॒दमग्रे॑ सलि॒लमा॑सी॒त्तस्मि॑न्प्र॒जाप॑तिर्वा॒युर्भClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.23.1आपो॒ वा इ॒दमा॑सन्थ्सलि॒लमे॒व । स प्र॒जाप॑ति॒रेकः॑ पुष्करप॒रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.6आपो॑ देवीरग्रेपुवो अग्रेगुव॒ इत्या॑ह । रू॒पमे॒वासा॑मे॒तन्म॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.12आप्या॑यस्व॒ सन्ते । इ॒ह त्वष्टा॑रमग्रि॒यन्तन्न॑स्तु॒रीपम्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.11आभ॑रत शिख्षतव्वँज्रबाहू । अ॒स्मा इ॑न्द्राग्नी अवत॒॒ शची॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.13आय॑नाय॒ स्वाहा॒ प्राय॑णाय॒ स्वाहोद्द्रा॒वाय॒ स्वाहोद्द्रु॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.5.1आया॑तु दे॒वस्सु॒मना॑भिरू॒तिभि॑र्य॒मो ह॑वे॒ह प्रय॑ताभिर॒क्ताClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.26.1आया॑तु॒ वर॑दा दे॒वी॒ अ॒क्षरं॑ ब्रह्म॒संमि॑तम् । गा॒य॒त्रीञClick to see full text
संहिता (Samhita)6.5.2आयु॒र्वा ए॒तद्य॒ज्ञस्य॒ यद्ध्रु॒व उ॑त्त॒मो ग्रहा॑णां गृह्यतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.7आयु॑ष प्रा॒ण सन्त॑नु । प्रा॒णाद॑पा॒न सन्त॑नु । अ॒पा॒नाद्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.5.12आयु॑ष्ट आयु॒र्दा अ॑ग्न॒ आ प्या॑यस्व॒ सं तेऽव॑ ते॒ हेड॒ उदु॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.5.1आयु॑ष्टे वि॒श्वतो॑ दधद॒यम॒ग्निर्वरेण्यः । पुन॑स्ते प्रा॒णClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.12.1आरो॑हो॒रुमुप॑बर्‌हस्व बा॒हुं परि॑ष्वजस्व जा॒या सु॑मन॒स्यमाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.16.1आरोगस्य स्थाने स्वतेज॑सा भा॒नि । भ्राजस्य स्थाने स्वतेज॑साClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.7.1आरोगो भ्राजः पटरः॑ पत॒ङ्गः । स्वर्णरो ज्योतिषीमान्॑ विभा॒सःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.8आवृ॑त्रहणा वृत्र॒हभि॒श्शुष्मैः । इन्द्र॑ या॒तन्नमो॑भिरग्नेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.37.1आह॒राव॑द्य । शृ॒तस्य॑ ह॒विषो॒ यथा । तथ्स॒त्यम् । यद॒मुय्यँClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.33.1इ॒त्थादुलू॑क॒ आप॑प्तत् । हि॒र॒ण्या॒क्षो अयो॑मुखः । रक्ष॑सानClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.11इ॒दं वा॑मा॒स्ये॑ ह॒विः प्रि॒यमि॑न्द्राबृहस्पती । उ॒क्थम्मद॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.10इ॒दन्द्या॑वापृथिवी भ॒द्रम॑भूत् । आर्ध्म॑ सूक्तवा॒कम् । उ॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.9इ॒दव्वाँ अग्रे॒ नैव किञ्च॒ नासीत् । न द्यौरा॑सीत् । न पृ॑थClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.8इ॒ध्मश्च॑ मे ब॒ऱ्हिश्च॑ मे॒ वेदि॑श्च मे॒ धिष्णि॑याश्च मे॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.20.1इ॒न्द्र॒घो॒षा वो॒ वसु॑भिः पु॒रस्ता॒दुप॑दधताम् । मनो॑जवसो वःClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.5इ॒न्द्रा॒ग्निभ्यां त्वा स॒युजा॑ यु॒जा यु॑नज्म्याघा॒राभ्यांClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.16.1इ॒मां खना॒म्योष॑धीं वी॒रुधं॒ बल॑वत्तमाम् । यया॑ स॒पत्नीं॒ बClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.27.1इ॒मानु॑कं॒ भुव॑ना सीषधेम । इन्द्र॑श्च॒ विश्वे॑ च दे॒वाः । यClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.2इ॒माम॑गृभ्णन्रश॒नामृ॒तस्य॒ पूर्व॒ आयु॑षि वि॒दथे॑षु क॒व्या ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.8इ॒मे वा ए॒ते लो॒का अ॒ग्नयः॑ । ते यदव्या॑वृत्ता आधी॒येरन्न्॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.3इ॒मे वै स॒हास्ता॒न्ते वा॒युर्व्य॑वा॒त्ते गर्भ॑मदधाता॒न्त सClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.7.1इ॒म स्तोम॒मऱ्ह॑ते जा॒तवे॑दसे॒ रथ॑मिव॒ संम॑हेमा मनी॒षया ।Click to see full text
संहिता (Samhita)1.2.4इ॒यं ते॑ शुक्र त॒नूरि॒दं वर्च॒स्तया॒ सं भ॑व॒ भ्राजं॑ गच्छ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.3.11इ॒यमे॒व सा या प्र॑थ॒मा व्यौच्छ॑द॒न्तर॒स्यां च॑रति॒ प्रवि॑ष्Click to see full text
काठकम् (Kataka)1.10.1इ॒यव्वाँव स॒रघा । तस्या॑ अ॒ग्निरे॒व सा॑र॒घम्मधु॑ । या ए॒ताClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.9इ॒यव्वैँ॒ र॑ज॒ता । अ॒सौ हरि॑णी । यद्रु॒क्मौ भव॑तः । आ॒भ्यामClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.6इ॒षे त्वेति॑ ब॒ऱ्हिरा द॑त्त इ॒च्छत॑ इव॒ ह्ये॑ष यो यज॑त उप॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.1इ॒षे त्वो॒र्जे त्वा॑ वा॒यव॑स्स्थोपा॒यव॑स्स्थ दे॒वो व॑स्सवि॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.3.7इ॒षे त्वो॑प॒वीर॒स्युपो॑ दे॒वान्दैवी॒र्विशः॒ प्रागु॒र्वह्नी॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.10.1इ॒षे पी॑पिहि । ऊ॒र्जे पी॑पिहि । ब्रह्म॑णे पीपिहि । क्ष॒त्राClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.7इ॒ष्टर्गो॒ वा अ॑ध्व॒र्युर्यज॑मानस्ये॒ष्टर्गः॒ खलु॒ वै पूर्वClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.9.1इ॒ह गावः॒ प्रजा॑यद्ध्वमि॒हाश्वा॑ इ॒ह पूरु॑षाः । इ॒हो स॒हस्रClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.38इन्द्र॒मिद्धरी॑ वह॒तोऽप्र॑तिधृष्टशवस॒मृषी॑णां च स्तु॒तीरुप॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.18इन्द्र॒व्वैँ स्वाविशो॑ म॒रुतो॒ नापा॑चायन्न् । सोऽन॑पचाय्यमाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.4इन्द्र॒स्तर॑स्वानभिमाति॒होग्रः । हिर॑ण्यवाशीरिषि॒रस्सु॑व॒र्Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.17.1इन्द्र॑ जहि दन्द॒शूकं॑ प॒क्षिणं॒ यस्स॑रीसृ॒पः । दं॒क्ष्यन्तClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.18इन्द्र॑ मरुत्व इ॒ह पा॑हि॒ सोमं॒ यथा॑ शार्या॒ते अपि॑बः सु॒तसClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.11इन्द्र॑व्वोँ वि॒श्वत॒स्परीन्द्र॒न्नरो॒ मरु॑तो॒ यद्ध॑ वो दि॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.16इन्द्र॑स्य क्रो॒डोऽदि॑त्यै पाज॒स्य॑न्दि॒शां ज॒त्रवो॑ जी॒मूतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.5इन्द्र॑स्य सुषुवा॒णस्य॑ दश॒धेन्द्रि॒यव्वीँ॒र्यं॑ परा॑ऽपतत्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.9इन्द्र॑स्य॒ वज्रो॑ऽसि॒ वार्त्र॑घ्न॒ इति॒ रथ॑मु॒पाव॑हरति॒ विClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.15इन्द्र॑स्य॒ वज्रो॑ऽसि॒ वार्त्र॑घ्न॒स्त्वया॒ऽयं वृ॒त्रं व॑ध्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.3इन्द्र॑स्य॒ वज्रो॑ऽसि॒ वार्त्र॑घ्नस्तनू॒पा नः॑ प्रतिस्प॒शःClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.3इन्द्रं॑ वृ॒त्रं ज॑घ्नि॒वास॒म्मृधो॒ऽभि प्रावे॑पन्त॒ स ए॒तंClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.12इन्द्रं॑ वो वि॒श्वत॒स्परि॒ हवा॑महे॒ जनेभ्यः । अ॒स्माक॑मस्तClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.6इन्द्रः॒ पत्नि॑या॒ मनु॑मयाजय॒त्ताम्पर्य॑ग्निकृता॒मुद॑सृज॒त्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.8इन्द्रा॒यान्वृ॑जवे पुरो॒डाश॒मेका॑दशकपाल॒न्निर्व॑पे॒द्ग्राम॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.17इन्द्रा॑य॒ राज्ञे॒ त्रयः॑ शितिपृ॒ष्ठा इन्द्रा॑याधिरा॒जाय॒ तClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.11इन्द्रा॑य॒ राज्ञे॑ सूक॒रो वरु॑णाय॒ राज्ञे॒ कृष्णो॑ य॒माय॒ रClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.11इन्द्राग्नी रोच॒ना दि॒वः परि॒ वाजे॑षु भूषथः । तद्वां चेतिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.2इन्द्राग्नी॒ अव्य॑थमाना॒मिति॑ स्वयमातृ॒ण्णामुप॑ दधातीन्द्रClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.6इन्द्राग्नी॒ अव्य॑थमाना॒मिष्ट॑कां दृहतं यु॒वम् । पृ॒ष्ठेनClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.15इन्द्राग्नी॒ आ ग॑त सु॒तं गी॒र्भिर्नभो॒ वरेण्यम् । अ॒स्यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.7इन्द्रो॒ वै शि॑थि॒ल इ॒वाप्र॑तिष्ठित आसी॒त्सोऽसु॑रेभ्योऽबिभेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.6इन्द्रो॒ वै स॒दृङ्दे॒वता॑भिरासी॒थ्स न व्या॒वृत॑मगच्छ॒थ्स प्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.8इन्द्रो॑ दधी॒चो अ॒स्थभिः॑ । वृ॒त्राण्यप्र॑तिष्कुतः । ज॒घान॑Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.5इन्द्रो॑ म॒रुद्भिः॒ सांवि॑द्येन॒ माध्यं॑दिने॒ सव॑ने वृ॒त्रमClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.5इन्द्रो॑ व॒लस्य॒ बिल॒मपौर्णो॒थ्स य उ॑त्त॒मः प॒शुरासी॒त्तंClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.10इन्द्रो॑ वृ॒त्र ह॒त्वा । असु॑रान्परा॒भाव्य॑ । सो॑ऽमावा॒स्यClick to see full text
संहिता (Samhita)6.5.9इन्द्रो॑ वृ॒त्रम॑ह॒न्तस्य॑ शीऱ्षकपा॒लमुदौब्ज॒त्स द्रो॑णकलClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.5इन्द्रो॑ वृ॒त्रम॑हन्न् । सो॑ऽपः । अ॒भ्य॑म्रियत । तासा॒य्यँनClick to see full text
संहिता (Samhita)6.5.1इन्द्रो॑ वृ॒त्राय॒ वज्र॒मुद॑यच्छ॒त्स वृ॒त्रो वज्रा॒दुद्य॑ताClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.19ई॒ङ्का॒राय॒ स्वाहेङ्कृ॑ताय॒ स्वाहा॒ क्रन्द॑ते॒ स्वाहा॑ऽव॒क्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.18.1ई॒युष्टे ये पूर्व॑तरा॒मप॑श्यन् व्यु॒च्छन्ती॑मु॒षसं॒ मर्त्याClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.33ई॒युष्टे ये पूर्व॑तरा॒मप॑श्यन् व्यु॒च्छन्ती॑मु॒षसं॒ मर्त्याClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.3ई॒श्व॒रो वा ए॒ष दिशोऽनून्म॑दितोः । यन्दिशोऽनु॑ व्यास्था॒पय॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.47.1ईशानस्सर्व॑विद्या॒ना॒मीश्वरस्सर्व॑भूता॒नां॒ ब्रह्माधि॑पति॒रClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.21.1उ॒क्थ्य॑श्चास्यतिरा॒त्रश्च॑ साद्य॒स्क्रीश्छन्द॑सा स॒ह । अ॒पClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.25.1उ॒ग्रश्च॒ धुनि॑श्च द्ध्वा॒न्तश्च॑ द्ध्व॒नश्च॑ द्ध्व॒नय॑श्चClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.6उ॒त न॑ प्रि॒या प्रि॒यासु॑ । स॒प्तस्वसा॒ सुजु॑ष्टा । सर॑स्वClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.4उ॒त्त॒राव॑तीँ॒व्वै दे॒वा आहु॑ति॒मजु॑हवुः । अवा॑ची॒मसु॑राः ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.30.1उ॒त्तमे॑ शिख॑रे दे॒वी॒ भू॒म्यां प॑र्वत॒मूर्ध॑नि । ब्रा॒ह्म॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.30उ॒त्तिष्ठ॒न्नोज॑सा स॒ह पी॒त्वा शिप्रे॑ अवेपयः । सोम॑मिन्द्रClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.1उ॒थ्स॒न्न॒य॒ज्ञो वा ए॒ष यद॒ग्निः किं वाहै॒तस्य॑ क्रि॒यते॒ कClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.6उ॒थ्सा॒देभ्य॑ कु॒ब्जम् । प्र॒मुदे॑ वाम॒नम् । द्वा॒र्भ्यस्सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.7उ॒थ्सृज्या (३) न्नोथ्सृज्या (३) मिति॑ मीमासन्ते ब्रह्मवा॒दClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.10.1उ॒दी॒र्ष्वातो॑ विश्वावसो॒ नम॑सेडामहे त्वा । अ॒न्यामि॑च्छ प्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.2उ॒देहि॑ वाजि॒न्यो अ॑स्य॒फ्स्व॑न्तः । इ॒द रा॒ष्ट्रमा वि॑श सClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.1उ॒द्ध॒न्यमा॑नम॒स्या अ॑मे॒ध्यम् । अप॑ पा॒प्मानं॒ यज॑मानस्य हClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.14उ॒न्न॒त ऋ॑ष॒भो वा॑म॒नस्त ऐन्द्रावरु॒णाः शिति॑ककुच्छितिपृ॒षClick to see full text
संहिता (Samhita)1.5.5उ॒प॒प्र॒यन्तो॑ अध्व॒रं मन्त्रं॑ वोचेमा॒ग्नये । आ॒रे अ॒स्मेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.12उ॒प॒या॒मगृ॑हीतो॒ऽसीन्द्रा॑य त्वा बृ॒हद्व॑ते॒ वय॑स्वत उक्था॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.7.12उ॒प॒या॒मगृ॑हीतोऽसि नृ॒षदं॑ त्वा द्रु॒षदं॑ भुवन॒सद॒मिन्द्रा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.5.8उ॒प॒या॒मगृ॑हीतोऽसि प्र॒जाप॑तये त्वा॒ ज्योति॑ष्मते॒ ज्योति॑षClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.10उ॒प॒या॒मगृ॑हीतोऽसि वाख्ष॒सद॑सि वा॒क्पाभ्यां त्वा क्रतु॒पाभClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.3उ॒प॒या॒मगृ॑हीतोऽस्य॒न्तर्य॑च्छ मघवन् पा॒हि सोम॑मुरु॒ष्य रायClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.1उ॒भये॒ वा ए॒ते प्र॒जाप॑ते॒रध्य॑सृज्यन्त । दे॒वाश्चासु॑राश्चClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.14उ॒भा वा॑मिन्द्राग्नी आहु॒वध्या॑ उ॒भा राध॑सस्स॒ह मा॑द॒यध्यैClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.45उ॒रु हि राजा॒ वरु॑णश्च॒कार॒ सूर्या॑य॒ पन्था॒मन्वे॑त॒वा उ॑Click to see full text
काठकम् (Kataka)2.8.1उ॒शन् ह॒ वै वा॑जश्रव॒सस्स॑र्ववेद॒सन्द॑दौ । तस्य॑ ह॒ नचि॑केतClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.12उ॒शन्त॑स्त्वा हवामह उ॒शन्तः॒ समि॑धीमहि । उ॒शन्नु॑श॒त आ व॑ह॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.16उ॒शन्त॑स्त्वा हवामह॒ आ नो॑ अग्ने सुके॒तुना । त्व सो॑म म॒हClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.1.1उ॒ष्णेन॑ वायवुद॒केनेह्यदि॑तिः॒ केशान्॑ वपतु । आप॑ उन्दन्तुClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.3उत्क्रा॒मोद॑क्रमी॒दिति॒ द्वाभ्या॒मुत्क्र॑मयति॒ प्रति॑ष्ठित्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.5उत्त॑रस्या॒व्वेँद्या॑म॒न्यानि॑ ह॒वीषि॑ सादयति । दक्षि॑णायाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.60.1उत्तिष्ठ पुरुषा हरी लोहितपिङ्गलाक्षि देहि देहि ददापयिता मे॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.39.1उत्तु॑द शिमिजावरि । तल्पे॑जे॒ तल्प॒ उत्तु॑द । गि॒री रनु॒ पClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.7.1उत्ते॑ तभ्नोमि पृथि॒वीन्त्वत्परी॒मल्लों॒कन्नि॒दध॒न्मो अ॒हClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.17.1उद॒सौ सूर्यो॑ अगा॒दुद॒यं मा॑म॒को भगः॑ । अ॒हन्तद्विद्व॒लाप॑तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.10उद॑स्तांफ्सीथ्सवि॒ता मि॒त्रो अ॑र्य॒मा । सर्वा॑न॒मित्रा॑नवधीClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.3उद॑स्थाद्दे॒व्यदि॑तिर्विश्वरू॒पी । आयु॑र्य॒ज्ञप॑तावधात् । इClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.17.1उद॑स्य॒ शुष्माद्भा॒नुर्नार्त॒ बिभ॑र्ति । भा॒रं पृ॑थि॒वी नClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.8उदायु॑षा स्वा॒युषोदोष॑धीना॒॒ रसे॒नोत्प॒र्जन्य॑स्य॒ शुष्मे॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.43उदु॒ त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं व॑हन्ति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑यClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.3उदे॑नमुत्त॒रां न॒याग्ने॑ घृतेनाहुत । रा॒यस्पोषे॑ण॒ स सृ॑जClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.6उदे॑नमुत्त॒रां न॒येति॑ स॒मिध॒ आ द॑धाति॒ यथा॒ जनं॑ य॒ते॑ऽव॒सClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.3उद्ध॑न्ति । यदे॒वास्या॑ अमे॒ध्यम् । तदप॑हन्ति । अ॒पोऽवोक्षClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.8उप॑ त्वा जा॒मयो॒ गिर॒ इति॑ प्रति॒पद्भ॑वति । वाग्वै वा॒युः ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.13उप॑हूत रथन्त॒र स॒ह पृ॑थि॒व्या । उप॑ मा रथन्त॒र स॒ह पृ॑थिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.8उप॑हूत रथन्त॒र स॒ह पृ॑थि॒व्या । उप॑ मा रथन्त॒र स॒ह पृ॑थिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.12उपो॑ ह॒ यद्वि॒दथ॑व्वाँ॒जिनो॒ गूः । गी॒र्भिर्विप्रा॒ प्रम॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.8ऊ॒र्ध्वा अ॑स्य स॒मिधो॑ भवन्त्यू॒र्ध्वा शु॒क्रा शो॒चीष्य॒ग्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.7.4ऊर्क्च॑ मे सू॒नृता॑ च मे॒ पय॑श्च मे॒ रस॑श्च मे घृ॒तं च॑ मे॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.1.3ऋ॒क्सा॒मे वै दे॒वेभ्यो॑ य॒ज्ञायाति॑ष्ठमाने॒ कृष्णो॑ रू॒पं कClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.3ऋ॒ख्षा वा इ॒यम॑लो॒मका॑सी॒थ्साका॑मय॒तौष॑धीभि॒र्वन॒स्पति॑भिः॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.9.1ऋ॒चां प्राची॑ मह॒ती दिगु॑च्यते । दख्षि॑णामाहु॒र्यजु॑षामपा॒रClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.2ऋ॒त॒व्या॑ उप॑ दधात्यृतू॒नां कॢप्त्यै द्वं॒द्वमुप॑ दधाति॒ तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.12.1ऋ॒त स॒त्यं प॑रं ब्र॒ह्म॒ पु॒रुष॑ङ्कृष्ण॒पिङ्ग॑लम् । ऊ॒र्द्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.8.1ऋ॒तन्तप॑स्स॒त्यन्तपः॑ श्रु॒तन्तप॑श्शा॒न्तन्तपो॒ दान॒न्तपो॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.11ऋ॒तन्त्वा॑ स॒त्येन॒ परि॑षिञ्चा॒मीति॑ सा॒यं परि॑षिञ्चति । स॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.5ऋ॒तमे॒व प॑रमे॒ष्ठि । ऋ॒तन्नात्ये॑ति॒ किञ्च॒न । ऋ॒ते स॑मु॒द्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.2.6ऋ॒तवो॒ वै प्र॒जाका॑माः प्र॒जां नावि॑न्दन्त॒ ते॑ऽकामयन्त प्रClick to see full text
संहिता (Samhita)3.4.7ऋ॒ता॒षाडृ॒तधा॑मा॒ऽग्निर्ग॑न्ध॒र्वस्तस्यौष॑धयोऽप्स॒रस॒ ऊर्जोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.2ऋ॒द्ध्यास्म॑ ह॒व्यैर्नम॑सोप॒सद्य॑ । मि॒त्रन्दे॒वं मि॑त्र॒धेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.9.1ऋतञ्च स्वाद्ध्यायप्रव॑चने॒ च । सत्यञ्च स्वाद्ध्यायप्रव॑चने॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.7ऋत्यै स्ते॒नहृ॑दयम् । वैर॑हत्याय॒ पिशु॑नम् । विवि॑त्त्यै खClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.2ऋष॑यो॒ वा इन्द्र॑म्प्र॒त्यख्षं॒ नाप॑श्य॒न्तं वसि॑ष्ठः प्र॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.19ए॒क॒यू॒पो वै॑काद॒शिनी॑ वा । अ॒न्येषां य॒ज्ञानां॒ यूपा॑ भवनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.4ए॒क॒वि॒॒श ए॒ष भ॑वति । ए॒तेन॒ वै दे॒वा ए॑कवि॒॒शेन॑ । आ॒दि॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.21ए॒क॒वि॒शोऽग्निर्भ॑वति । ए॒क॒वि॒॒शस्स्तोमः॑ । एक॑विशति॒रClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.9ए॒तं युवा॑न॒म्परि॑ वो ददामि॒ तेन॒ क्रीड॑न्तीश्चरत प्रि॒येण॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.1ए॒तद्ब्राह्मणान्ये॒व पञ्च॑ ह॒वीषि॑ । अथेन्द्रा॑य॒ शुना॒सीClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.4ए॒तद्वा अ॒पां ना॑म॒धेयं॒ गुह्यं॒ यदा॑धा॒वा मान्दा॑सु ते शुकClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.9.1ए॒तास्ते स्व॒धा अ॒मृताः करोमि॒ यास्ते॑ धा॒नाः प॑रि॒किरा॒मClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.6ए॒ष गो॑स॒वः । ष॒ट्त्रि॒॒श उ॒क्थ्यो॑ बृ॒हथ्सा॑मा । पव॑मानेClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.2ए॒ष ते॑ गाय॒त्रो भा॒ग इति॑ मे॒ सोमा॑य ब्रूतादे॒ष ते॒ त्रैष्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.3ए॒ष वा आ॒प्तो द्वा॑दशा॒हो यत्त्र॑योदशरा॒त्रः स॑मा॒न ह्ये॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.6ए॒ष वै दे॑वर॒थो यद्द॑र््शपूर्णमा॒सौ यो द॑र््शपूर्णमा॒सावि॒षClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.19ए॒ष वै वि॒भूर्नाम॑ य॒ज्ञः । सर्व॑ ह॒ वै तत्र॑ वि॒भु भ॑वतिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.9ए॒षां वा ए॒तल्लो॒कानां॒ ज्योतिः॒ सम्भृ॑तं॒ यदु॒खा यदु॒खामु॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.3.10एक॑यास्तुवत प्र॒जा अ॑धीयन्त प्र॒जाप॑ति॒रधि॑पतिरासीत्ति॒सृभिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.8एक॑विशत्या॒ माषैः पुरुषशी॒ऱ्षमच्छैत्यमे॒ध्या वै माषा॑ अClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.11एक॑स्मै॒ स्वाहा॒ द्वाभ्या॒॒ स्वाहा त्रि॒भ्यः स्वाहा॑ च॒तुClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.12एक॑स्मै॒ स्वाहा त्रि॒भ्यः स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्यः॒ स्वाहा॑ स॒प्तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.11एका॑ च मे ति॒स्रश्च॑ मे॒ पञ्च॑ च मे स॒प्त च॑ मे॒ नव॑ च म॒ एClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.22एका॑दश प्रा॒तर्ग॒व्याः प॒शव॒ आ ल॑भ्यन्ते छग॒लः क॒ल्माषः॑ किClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.6एकै॑को॒ वै ज॒नता॑या॒मिन्द्रः॑ । एकं॒ वा ए॒ताविन्द्र॑म॒भि सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.7ऐ॒न्द्र॒वा॒य॒वाग्रान्गृह्णीया॒द्यः का॒मये॑त यथापू॒र्वम्प्रClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.7ऐ॒न्द्रञ्च॒रुन्निर्व॑पेत्प॒शुका॑म ऐ॒न्द्रा वै प॒शव॒ इन्द्र॑Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.11ऐ॒न्द्रमेका॑दशकपाल॒न्निर्व॑पेन्मारु॒त स॒प्तक॑पाल॒ङ्ग्राम॑कClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.7ऐ॒न्द्रा॒ग्नं द्वाद॑शकपालं वैश्वदे॒वं च॒रुमिन्द्रा॑य॒ शुना॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.3ऐ॒न्द्रा॒ग्नमेका॑दशकपालं मारु॒तीमा॒मिख्षां वारु॒णीमा॒मिख्षClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.29.1ओन्तद्ब्र॒ह्म । ओन्तद्वा॒युः । ओन्तदा॒त्मा । ओन्तथ्सर्वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.27.1ओं भूः । ओं भुवः॑ । ओ सुवः॑ । ओं महः॑ । ओञ्जनः॑ । ओं तपः॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.28.1ओं भूर्भुव॒स्सुव॒र्मह॒र्जन॒स्तप॑स्स॒त्यन्तद्ब्रह्म॒ तदाप॒ आClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.61.1ओ स्वाहा । (76)Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.18ओजो ग्री॒वाभि॒र्निर््ऋ॑तिम॒स्थभि॒रिन्द्र॒॒ स्वप॑सा॒ वहे॑नClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.31.1ओमन्तश्चरति॑ भूते॒षु॒ गुहायां वि॑श्वमू॒र्तिषु । त्वय्यँज्ञसClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.16ओमा॑सश्चर््षणीधृतो॒ विश्वे॑ देवास॒ आ ग॑त । दा॒श्वासो॑ दा॒शClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.8.1ओमिति॒ ब्रह्म॑ । ओमिती॒द सर्वम् । ओमित्ये॒तद॑नुकृति ह स्मClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.19ओष॑धीभ्यः॒ स्वाहा॒ मूलेभ्यः॒ स्वाहा॒ तूलेभ्यः॒ स्वाहा॒ काClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.18.1क॒ति॒धाव॑कीर्णी प्रवि॒शति॑ चतु॒र्धेत्या॑हुर्ब्रह्मवा॒दिनो॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.22क॒दा च॒न स्त॒रीर॑सि॒ नेन्द्र॑ सश्चसि दा॒शुषे । उपो॒पेन्नुClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.6क॒द्रूश्च॒ वै सु॑प॒र्णी चात्मरू॒पयो॑रस्पर्धेता॒॒ सा क॒द्रClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.14.1क॒रोमि॑ ते प्राजाप॒त्यमा गर्भो॒ योनि॑मेतु ते । अनू॑नः पू॒र्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.15क॒र्णास्त्रयो॑ या॒माः सौ॒म्यास्त्रयः॑ श्विति॒ङ्गा अ॒ग्नये॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.17.1कद्रु॒द्राय॒ प्रचे॑तसे मी॒ढुष्ट॑माय॒ तव्य॑से । वो॒चेम॒ शन्तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.4कर्म॑णे वान्दे॒वेभ्य॑श्शकेय॒मित्या॑ह॒ शक्त्यै । य॒ज्ञस्य॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.4कर्म॑णे वान्दे॒वेभ्य॑श्शकेय॒व्वेँषा॑य त्वा॒ प्रत्यु॑ष्ट॒॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)1.11.1कश्चि॑द्ध॒ वा अ॒स्माल्लो॒कात्प्रेत्य॑ । आ॒त्मान॑व्वेँद । अ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.13कस्त्वा॑ युनक्ति॒ स त्वा॑ युनक्तु॒ विष्णु॑स्त्वा युनक्त्व॒सClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.12कस्त्वा छ्यति॒ कस्त्वा॒ वि शास्ति॒ कस्ते॒ गात्रा॑णि शिम्यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.18कि स्वि॑दासीत्पू॒र्वचि॑त्तिः॒ कि स्वि॑दासीद्बृ॒हद्वयः॑ ।Click to see full text
संहिता (Samhita)7.2.2कु॒सु॒रु॒बिन्द॒ औद्दा॑लकिरकामयत पशु॒मान्थ्स्या॒मिति॒ स ए॒तClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.16.1कू॒र्कु॒रस्सुकूर्कु॒रः कूर्कु॒रो वा॑लबन्ध॒नः । उ॒परि॑ष्टाClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.13कू॒र्माञ्छ॒फैर॒च्छला॑भिः क॒पिञ्ज॑ला॒न्थ्साम॒ कुष्ठि॑काभिर्जClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.8.1कू॒श्मा॒ण्डैर्जु॑हुया॒द्योऽपू॑त इव॒ मन्ये॑त॒ यथा स्ते॒नो यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.13कूप्याभ्यः॒ स्वाहा॒ कूल्याभ्यः॒ स्वाहा॑ विक॒र्याभ्यः॒ स्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.20.1कृ॒णु॒ष्व पाज॒ इति॒ पञ्च॑ । (35)Click to see full text
संहिता (Samhita)1.2.14कृ॒णु॒ष्व पाजः॒ प्रसि॑तिं॒ न पृ॒थ्वीं या॒हि राजे॒वाम॑वा॒॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.18कृ॒ष्णाय॒ स्वाहा श्वे॒ताय॒ स्वाहा॑ पि॒शंगा॑य॒ स्वाहा॑ सा॒रClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.10कृत्ति॑का॒ नख्ष॑त्रम॒ग्निर्दे॒वता॒ग्ने रुचः॑ स्थ प्र॒जाप॑तेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.2कृत्ति॑कास्व॒ग्निमाद॑धीत । ए॒तद्वा अ॒ग्नेर्नक्ष॑त्त्रम् । यClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.11कृष्णोऽस्याखरे॒ष्ठोऽग्नये त्वा॒ स्वाहा॒ वेदि॑रसि ब॒र्॒हिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.24क्रमै॒रत्य॑क्रमीद्वा॒जी विश्वैर्दे॒वैर्य॒ज्ञियैः संविदा॒नClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.5क्रू॒रमि॑व॒ वा अ॑स्या ए॒तत्क॑रोति॒ यत्खन॑त्य॒प उप॑ सृज॒त्याClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.8.1क्वेदमभ्र॑न्निवि॒शते । क्वाय॑ सव्वँथ्स॒रो मि॑थः । क्वाहः कClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.9क्ष॒त्रस्योल्ब॑मसि क्ष॒त्रस्य॒ योनि॑रसि॒ जाय॒ एहि॒ सुवो॒ रोClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.27.1खट् फट् ज॒हि । छि॒न्धी भि॒न्धी ह॒न्धी कट् । इति॒ वाचः॑ क्रूClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.10गर्भाश्च मे व॒थ्साश्च॑ मे॒ त्र्यवि॑श्च मे त्र्य॒वी च॑ मे दClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.11गा॒य॒त्री त्रि॒ष्टुब्जग॑त्यनु॒ष्टुक्प॒ङ्क्त्या॑ स॒ह । बृ॒ह॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.8गा॒य॒त्रेण॑ पु॒रस्ता॒दुप॑ तिष्ठते प्रा॒णमे॒वास्मि॑न्दधाति बClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.8गा॒य॒त्रो वा ऐन्द्रवाय॒वो गा॑य॒त्रम्प्रा॑य॒णीय॒मह॒स्तस्माClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.2गावो॒ वा ए॒तथ्स॒त्त्रमा॑सताशृ॒ङ्गाः स॒तीः शृ॑ङ्गाणि॒ सिषा॑सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.1गावो॒ वा ए॒तथ्स॒त्त्रमा॑सताशृ॒ङ्गाः स॒तीः शृङ्गा॑णि नो जायनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.2गी॒ताय॑ सू॒तम् । नृ॒त्ताय॑ शैलू॒षम् । धर्मा॑य सभाच॒रम् । न॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.9गी॒र्भिर्विप्र॒ प्रम॑तिमि॒च्छमा॑नः । ईट्टे॑ र॒यिय्यँ॒शसं॑Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.10ग्रहा॒न््वा अनु॑ प्र॒जाः प॒शवः॒ प्र जा॑यन्त उपाश्वन्तर्या॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.12.1ग्रामे॒ मन॑सा स्वाध्या॒यमधी॑यीत॒ दिवा॒ नक्त॑व्वेँ॒ति ह॑स्माClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.7घ॒र्मश्शिर॒स्तद॒यम॒ग्निः । संप्रि॑य प॒शुभि॑र्भुवत् । छ॒र्दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.59.1घ॒षोत्काय॒ स्वाहा । (74)Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.11.1घर्म॒ या ते॑ दि॒वि शुक् । या गा॑य॒त्रे छन्द॑सि । या ब्राह्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.9.1घर्म॒ या ते॑ दि॒वि शुगिति॑ ति॒स्र आहु॑तीर्जुहोति । छन्दो॑भिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.4घृ॒तं च॒ वै मधु॑ च प्र॒जाप॑तिरासीत् । यतो॒ मध्वा॑सीत् । तत॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.15.1घृणि॒स्सूर्य॑ आदि॒त्योम॑र्चयन्ति॒ तप॑स्स॒त्यं मधु॑ क्षरन्तिClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.7घ्नन्ति॒ वा ए॒तथ्सोमं॒ यद॑भिषु॒ण्वन्ति॒ यथ्सौ॒म्यो भव॑ति॒ यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.15च॒तुर्भ्यः॒ स्वाहाऽष्टा॒भ्यः स्वाहा द्वाद॒शभ्यः॒ स्वाहा॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.5च॒त्वार॑ ऋ॒त्विज॒स्समु॑ख्षन्ति । आ॒भ्य ए॒वैन॑ञ्चत॒सृभ्यो॑ दClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.6च॒न्द्रमा॒ वा अ॑कामयत । अ॒होरा॒त्रान॑र्धमा॒सान्मासा॑नृ॒तून्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.6.2चख्षु॑षी॒ वा ए॒ते य॒ज्ञस्य॒ यदाज्य॑भागौ॒ यदाज्य॑भागौ॒ यज॑तिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.2चख्षु॑षो हेते॒ मन॑सो हेते । वाचो॑ हेते॒ ब्रह्म॑णो हेते । योClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.24.1चतु॑ष्टय्य॒ आपो॑ गृह्णाति । च॒त्वारि॒ वा अ॒पा रू॒पाणि॑ । मClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.2चतु॑ष्टय्य॒ आपो॑ भवन्ति । चतु॑श्शफो॒ वा अश्व॑ प्राजाप॒त्यसClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.10चर्माव॑ भिन्दन्ति पा॒प्मान॑मे॒वैषा॒मव॑ भिन्दन्ति॒ माप॑ राथ्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.3.1चात्वा॑ला॒द्धिष्णि॑या॒नुप॑ वपति॒ योनि॒र्वै य॒ज्ञस्य॒ चात्वाClick to see full text
संहिता (Samhita)3.4.4चि॒त्तं च॒ चित्ति॒श्चाकू॑तं॒ चाकू॑तिश्च॒ विज्ञा॑तं च वि॒ज्ञClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.36चि॒त्त स॑न्ता॒नेन॑ भ॒वं य॒क्ना रु॒द्रं तनि॑म्ना पशु॒पति॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.21.1चि॒त्त स॑न्ता॒नेन॑ भ॒वय्यँ॒क्ना रु॒द्रन्तनि॑म्ना पशु॒पति॑Click to see full text
संहिता (Samhita)2.4.6चि॒त्रया॑ यजेत प॒शुका॑म इ॒यं वै चि॒त्रा यद्वा अ॒स्यां विश्वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.1.1चित्ति॒स्स्रुक् । चि॒त्तमाज्यम् । वाग्वेदिः॑ । आधी॑तं ब॒र्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.4चित्ति॑ञ्जुहोमि॒ मन॑सा घृ॒तेनेत्या॒हादाभ्या॒ वै नामै॒षाहु॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.4.11छ॒न्द॒श्चितं॑ चिन्वीत प॒शुका॑मः प॒शवो॒ वै छन्दा॑सि पशु॒मानClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.8छन्दा॒॒स्युप॑ दधाति प॒शवो॒ वै छन्दा॑सि प॒शूने॒वाव॑ रुन्द्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.9ज॒मद॑ग्निः॒ पुष्टि॑कामश्चतूरा॒त्रेणा॑यजत॒ स ए॒तान्पोषा॑ अपClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.20जज्ञि॒ बीज॒व्वँऱ्ष्टा॑ प॒र्जन्यः॒ पक्ता॑ स॒स्य सु॑पिप्प॒लClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.25.1जा॒नु॒द॒घ्नीमु॑त्तरवे॒दीङ्खा॒त्वा । अ॒पां पू॑रयति । अ॒पा सClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.2जा॒मि वा ए॒तत्कु॑र्वन्ति । यथ्स॒द्यो दी॒ख्षय॑न्ति स॒द्यस्सोClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.6जी॒मूत॑स्येव भवति॒ प्रती॑कं॒ यद्व॒र्मी याति॑ स॒मदा॑मु॒पस्थेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.7जु॒षस्व॑ स॒प्रथ॑स्तमम् । वचो॑ दे॒वफ्स॑रस्तमम् । ह॒व्या जुह्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.3जुष्टी॑ नरो॒ ब्रह्म॑णा व पितृ॒णाम् । अख्ष॑मव्यय॒न्न किला॑रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.1जुष्टो॒ दमू॑ना॒ अति॑थिर्दुरो॒णे । इ॒मन्नो॑ य॒ज्ञमुप॑ याहि वClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.10जुष्टो॑ वा॒चो भू॑यासं॒ जुष्टो॑ वा॒चस्पत॑ये॒ देवि॑ वाक् । यदClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.2ज्यैष्ठ्यं॑ च म॒ आधि॑पत्यं च मे म॒न्युश्च॑ मे॒ भाम॑श्च॒ मेऽClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.11ज्योति॑ष्टोमम्प्रथ॒ममुप॑ यन्त्य॒स्मिन्ने॒व तेन॑ लो॒के प्रतिClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.19.1ज्योति॑ष्मतीं त्वा सादयामि ज्योति॒ष्कृतं॑ त्वा सादयामि ज्योClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.34ज्योति॑ष्मतीं त्वा सादयामि ज्योति॒ष्कृतं॑ त्वा सादयामि ज्योClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.31त॒रणि॑र्वि॒श्वद॑र््शतो ज्योति॒ष्कृद॑सि सूर्य । विश्व॒मा भा॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.16.1त॒रणि॑र्वि॒श्वद॑र््शतो ज्योति॒ष्कृद॑सि सूर्य । विश्व॒मा भा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.9तं प्र॒त्नथा॑ पू॒र्वथा॑ वि॒श्वथे॒मथा ज्ये॒ष्ठता॑तिं बर््हिClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.9.1त है॒तमेके॑ पशुब॒न्ध ए॒वोत्त॑रवे॒द्याञ्चि॑न्वते । उ॒त्त॒र॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.11तच्छ॒य्योँरा वृ॑णीमहे । गा॒तुय्यँ॒ज्ञाय॑ । गा॒तुय्यँ॒ज्ञप॑तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.46.1तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ महादे॒वाय॑ धीमहि । तन्नो॑ रुद्रः प्रचClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.18तदा॑हुः । द्वाद॑श ब्रह्मौद॒नान्थ्सस्थि॑ते॒ निर्व॑पेत् । द्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.1.7तद्धिर॑ण्यमभव॒त्तस्मा॑द॒द्भ्यो हिर॑ण्यम्पुनन्ति ब्रह्मवा॒दिClick to see full text
काठकम् (Kataka)3.3.1तप॑सा दे॒वा दे॒वता॒मग्र॑ आयन्न् । तप॒सऱ्ष॑य॒स्स्व॑रन्व॑विनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.4तस्य॒ वा अ॒ग्नेर्‌हिर॑ण्यं प्रतिजग्र॒हुषः॑ । अ॒र्धमि॑न्द्रिClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.15.1तस्य॒ वा ए॒तस्य॑ य॒ज्ञस्य॒ द्वाव॑नध्या॒यौ यदा॒त्माऽशुचि॒र्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.14.1तस्य॒ वा ए॒तस्य॑ य॒ज्ञस्य॒ मेघो॑ हवि॒र्धान॑व्विँ॒द्युद॒ग्निClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.12तस्यावा॑चोऽवपा॒दाद॑बिभयुः । तमे॒तेषु॑ स॒प्तसु॒ छन्द॑स्स्वश्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.64.1तस्यै॒वव्विँ॒दुषो॑ य॒ज्ञस्या॒त्मा यज॑मानः श्र॒द्धा पत्नी॒ शClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.9ता सूर्याचन्द्र॒मसा॑ विश्व॒भृत्त॑मा म॒हत् । तेजो॒ वसु॑मद्रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.7ता॒र्प्यं यज॑मानं॒ परि॑धापयति । य॒ज्ञो वै ता॒र्प्यम् । य॒ज्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.20ता॒र्प्येणाश्व॒॒ संज्ञ॑पयन्ति । य॒ज्ञो वै ता॒र्प्यम् । य॒जClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.7.1ताम॑न्दसा॒ना मनु॑षो दुरो॒ण आ ध॒त्त र॒यिं द॒शवी॑रं वच॒स्यवेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.13तिष्ठा॒ हरी॒ रथ॒ आ यु॒ज्यमा॑ना या॒हि । वा॒युर्न नि॒युतो॑ नोClick to see full text
काठकम् (Kataka)3.1.1तुभ्यं॒ ता अ॑ङ्गिरस्तमा॒श्याम॒ तं काम॑मग्ने । आशा॑नां त्वा॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.1तृ॒तीय॑स्यामि॒तो दि॒वि सोम॑ आसीत् । तङ्गा॑य॒त्र्याऽह॑रत् ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.2ते शु॒क्रास॒श्शुच॑यो रश्मि॒वन्तः॑ । सीद॑न्नादि॒त्या अधि॑ ब॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.5तेज॑सा॒ वा ए॒ष ब्र॑ह्मवर्च॒सेन॒ व्यृ॑द्ध्यते । योऽश्वमे॒धेClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.7तेभ्य॑ उत्तरवे॒दिः सि॒॒ही रू॒पं कृ॒त्वोभया॑नन्त॒राप॒क्रम्यClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.3तेषा॒मसु॑राणान्ति॒स्रः पुर॑ आसन्नय॒स्मय्य॑व॒माऽथ॑ रज॒ताऽथ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.6.1तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाण्डे षष्ठप्रश्नप्रारम्भः । हरिः ओClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.1तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाण्डे सप्तमप्रश्नप्रारम्भः । हरिःClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.10.1त्र॒य्यै वि॒द्यायै॒ यशो॑ऽसि॒ यश॑सो॒ यशो॑सि॒ ब्रह्म॑णो॒ दीप्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.9त्रयो॒ वै प्रै॑यमे॒धा आ॑सन्न् । तेषा॒न्त्रिरेकोऽग्निहो॒त्रClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.11त्रि॒॒शत्त्रय॑श्च ग॒णिनो॑ रु॒जन्तो॒ दिव॑ रु॒द्राः पृ॑थि॒वClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.14त्रि॒भ्यः स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्यः॒ स्वाहा॑ स॒प्तभ्यः॒ स्वाहा॑ न॒वClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.1त्रि॒वृथ्स्तोमो॑ भवति । ब्र॒ह्म॒व॒र्च॒सव्वैँ त्रि॒वृत् । ब्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.3त्रि॒वृद्ब॒र्॒हिर्भ॑वति । मा॒ता पि॒ता पु॒त्रः । तदे॒व तन्मिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.10त्री स्तृ॒चाननु॑ ब्रूयाद्राज॒न्य॑स्य॒ त्रयो॒ वा अ॒न्ये रा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.2.2त्रीणि॒ वाव सव॑ना॒न्यथ॑ तृ॒तीय॒॒ सव॑न॒मव॑ लुम्पन्त्यन॒॒शुClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.5त्र्यवि॒र्वय॑स्त्रि॒ष्टुप्छन्दो॑ दित्य॒वाड्वयो॑ वि॒राट्छन्दClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.4त्व सो॑म तनू॒कृद्भ्यो॒ द्वेषोभ्यो॒ऽन्यकृ॑तेभ्य उ॒रु य॒न्तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.54.1त्वक्चर्ममासरुधिरमेदोऽस्थिमज्जा मे॑ शुद्ध्य॒न्ता॒ञ्ज्योति॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.11त्वम॑ग्ने बृ॒हद्वयो॒ दधा॑सि देव दा॒शुषे । क॒विर्गृ॒हप॑ति॒रClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.2.1त्वम॑ग्ने रु॒द्रो असु॑रो म॒हो दि॒वः । त्व शर्धो॒ मारु॑तं पClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.14त्वम॑ग्ने रु॒द्रो असु॑रो म॒हो दि॒वस्त्व शर्धो॒ मारु॑तं पृ॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)1.3.1त्वमे॒व त्वाव्वेँत्थ॒ यो॑ऽसि॒ सोऽसि॑ । त्वमे॒व त्वाम॑चैषीःClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.2त्वष्टा॑ ह॒तपु॑त्रो॒ वीन्द्र॒॒ सोम॒माह॑र॒त्तस्मि॒न्निन्द्रClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.12त्वष्टा॑ ह॒तपु॑त्रो॒ वीन्द्र॒॒ सोम॒माह॑र॒त्तस्मि॒न्निन्द्रClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.2त्वाम॑ग्ने वृष॒भं चेकि॑तान॒म्पुन॒र्युवा॑नञ्ज॒नय॑न्नु॒पागामClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.10त्वे क्रतु॒मपि॑ वृञ्जन्ति॒ विश्वे॒ द्विर्यदे॒ते त्रिर्भव॒न्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.10त्व ह्य॑ग्ने प्रथ॒मो म॒नोता । अ॒स्या धि॒यो अभ॑वो दस्म॒होतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.8द॒ख्षि॒ण॒त उप॑ सृजति । पि॒तृ॒लो॒कमे॒व तेन॑ जयति । प्राची॒माClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.12द॒त्वते॒ स्वाहा॑ऽद॒न्तका॑य॒ स्वाहा प्रा॒णिने॒ स्वाहाऽप्राClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.16द॒द्भ्यः स्वाहा॒ हनूभ्या॒॒ स्वाहोष्ठाभ्या॒॒ स्वाहा॒ मुखClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.17द॒शभ्यः॒ स्वाहा॑ विश॒त्यै स्वाहा त्रि॒॒शते॒ स्वाहा॑ चत्वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.19.1दक्षिणपूर्वस्यान्दिशि विस॑र्पी न॒रकः । तस्मान्नः प॑रिपा॒हिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.2दख्षि॑णां प्रतिग्रही॒ष्यन्थ्स॒प्तद॑श॒कृत्वोऽपान्यात् । आ॒तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.6.1दश॒ प्राची॒र्दश॑ भासि दक्षि॒णा । दश॑ प्र॒तीची॒र्दश॑ भा॒स्युClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.2दि॒वश्शिल्प॒मव॑ततम् । पृ॒थि॒व्या क॒कुभि॑ श्रि॒तम् । तेन॑ वClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.2दि॒वस्परि॑ प्रथ॒मं ज॑ज्ञे अ॒ग्निर॒स्मद्द्वि॒तीय॒म्परि॑ जा॒तClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.12.1दि॒वस्परीत्ये॒षो॑ऽनुवा॒कः । अ॒स्मिन्न॒ह स॒हस्रं॑ पुष्या॒म्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.7दिशो॒ व्यास्था॑पयति । दि॒शाम॒भिजि॑त्त्यै । यद॑नु प्र॒क्रामेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.32.1दीर्घ॑मुखि॒ दुऱ्ह॑णु । मा स्म॑ दक्षिण॒तो व॑दः । यदि॑ दक्षिClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.17.1दु॒हे ह॒ वा ए॒ष छन्दा॑सि॒ यो या॒जय॑ति॒ स येन॑ यज्ञक्र॒तुनाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.4दे॒व॒सु॒वामे॒तानि॑ ह॒वीषि॑ भवन्ति । ए॒ताव॑न्तो॒ वै दे॒वानाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.14दे॒वं ब॒र्॒हिः । व॒सु॒वने॑ वसु॒धेय॑स्य वेतु । दे॒वीर्द्वारःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.20दे॒वं ब॒र्॒हिरिन्द्र॑व्वँयो॒धसम् । दे॒वन्दे॒वम॑वर्धयत् । गClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.10दे॒वं ब॒र्॒हिरिन्द्र॑ सुदे॒वन्दे॒वैः । वी॒रव॑थ्स्ती॒र्णव्वClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.14दे॒वं ब॒र्॒हिस्स॑रस्वती । सु॒दे॒वमिन्द्रे॑ अ॒श्विना । तेजोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.13दे॒वं ब॒र्॒हिस्सु॑दे॒वन्दे॒वैस्स्याथ्सु॒वीर॑व्वीँ॒रैर्वस्तोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.9दे॒वं ब॒र्‌हिः । व॒सु॒वने॑ वसु॒धेय॑स्य वेतु । दे॒वो नरा॒शसClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.9दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तु प्र॑स॒व इति॒ स्फ्यमाद॑त्ते॒ प्रसूत्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.2दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तु प्र॑स॒व इत्य॑श्वप॒र्॒शुमाद॑त्ते॒ प्रसClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.8दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तु प्र॑स॒व इत्या॑ह॒ प्रसूत्यै । अ॒श्विनClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.4दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒व इति॒ ग्रावा॑ण॒मा द॑त्ते॒ प्रसClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.4दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒व इति॒ स्फ्यमा द॑त्ते॒ प्रसूत्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.1.4दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒व इति॑ खनति॒ प्रसूत्या॒ अथो॑ धClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.7.1दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒व इति॑ रश॒नामाद॑त्ते॒ प्रसूत्यClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.10दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒व इत्यभ्रि॒मा द॑त्ते॒ प्रसूत्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.8.1दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वे । अ॒श्विनोर्बा॒हुभ्याम् ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.10.1दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वे । अ॒श्विनोर्बा॒हुभ्याम् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)4.1.3दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वेऽश्विनोर्बा॒हुभ्याम्पू॒ष्णClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.11दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वेऽश्विनोर्बा॒हुभ्याम्पू॒ष्णClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.1दे॒वस्य॑ त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वेऽश्विनोर्बा॒हुभ्यां पू॒ष्णClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.3दे॒वस्य॑ सवि॒तु प्रा॒त प्र॑स॒व प्रा॒णः । वरु॑णस्य सा॒यमाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.6दे॒वस्या॒ह स॑वि॒तु प्र॑स॒वे बृह॒स्पति॑ना वाज॒जिता॒ वाजं॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.7.8दे॒वस्या॒ह स॑वि॒तुः प्र॑स॒वे बृह॒स्पति॑ना वाज॒जिता॒ वाजं॑Click to see full text
संहिता (Samhita)2.4.1दे॒वा म॑नु॒ष्याः पि॒तर॒स्तेऽन्यत॑ आस॒न्नसु॑रा॒ रख्षा॑सिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.22दे॒वा वा अ॑श्वमे॒धे पव॑माने । सु॒व॒र्गं लो॒कं न प्राजा॑नन्नClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.8दे॒वा वा इ॑न्द्रि॒यं वी॒र्यं  व्य॑भजन्त॒ ततो॒ यद॒त्यशि॑ष्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.8दे॒वा वै चतु॑र्‌होतृभिर्य॒ज्ञम॑तन्वत । ते वि पा॒प्मना॒ भ्राClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.5दे॒वा वै दे॑व॒यज॑नमध्यव॒साय॒ दिशो॒ न प्राजा॑न॒न्तेऽ न्योनClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.7दे॒वा वै नर्चि न यजु॑ष्यश्रयन्त॒ ते साम॑न्ने॒वाश्र॑यन्त॒ हिClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.10दे॒वा वै प्र॒बाहु॒ग्ग्रहा॑नगृह्णत॒ स ए॒तम्प्र॒जाप॑तिर॒॒शुमClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.2दे॒वा वै मृ॒त्योर॑बिभयु॒स्ते प्र॒जाप॑ति॒मुपा॑धाव॒न्तेभ्य॑ एClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.2दे॒वा वै य॒ज्ञमाग्नीध्रे॒ व्य॑भजन्त॒ ततो॒ यद॒त्यशि॑ष्यत॒ तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.10दे॒वा वै य॒ज्ञस्य॑ स्वगाक॒र्तारं॒ नावि॑न्द॒न्ते श॒य्युँम्बाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.2दे॒वा वै यथा॒दऱ्शं॑ य॒ज्ञानाह॑रन्त । योऽग्निष्टो॒मम् । यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.3दे॒वा वै यद॒न्यैर्ग्रहैर्य॒ज्ञस्य॒ नावारु॑न्धत । तद॑तिग्राClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.6दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत । तदसु॑रा अकुर्वत । तेऽसु॑रा ऊ॒रClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.9दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा अदाभClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.11दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा आग्रClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.6दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा उ॑पा॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.3.3दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा ए॒ताClick to see full text
संहिता (Samhita)3.4.6दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा ए॒तानClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.6दे॒वा वै यद्य॒ज्ञेन॒ नावारु॑न्धत॒ तत्परै॒रवा॑रुन्धत॒ तत्पराClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.13दे॒वा वै रा॑ज॒न्याज्जाय॑मानादबिभयु॒स्तम॒न्तरे॒व सन्तं॒ दामClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.5दे॒वा वै वरु॑णमयाजयन्न् । स यस्यै॑यस्यै दे॒वता॑यै॒ दख्षि॑णाClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.3दे॒वा वै स॒त्त्रमा॑स॒तर्द्धि॑परिमितं॒ यश॑स्कामा॒स्तेषा॒॒ सClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.1.1दे॒वा वै स॒त्रमा॑सत । ऋद्धि॑परिमित॒य्यँश॑स्कामाः । तेऽब्रुClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.3दे॒वा॒सु॒रा ए॒षु लो॒केष्व॑स्पर्द्धन्त॒ स ए॒तव्विँष्णु॑र्वामClick to see full text
संहिता (Samhita)1.5.1दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न् ते दे॒वा वि॑ज॒यमु॑प॒यन्तो॒ऽग्नौClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.11दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्कनी॑यासो दे॒वा आस॒न्भूया॒॒सोऽसClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.7दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्तान्दे॒वानसु॑रा अजय॒न्ते दे॒वाःClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.2दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्ते दे॒वा अ॑ब्रुव॒न््यो नो॑ वी॒र्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.2.2दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्ते दे॒वा मि॒थो विप्रि॑या आस॒न्तेClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.1दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्ते न व्य॑जयन्त॒ स ए॒ता इन्द्र॑स्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.4.3दे॒वा॒सु॒राः संय॑त्ता आस॒न्तेषां गाय॒त्र्योजो॒ बल॑मिन्द्रिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.1दे॒वा॒सु॒रास्संय॑त्ता आसन्न् । ते दे॒वा वि॑ज॒यमु॑प॒यन्तः॑ ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.6दे॒वा॒सु॒रास्संय॑त्ता आसन्न् । ते दे॒वा वि॑ज॒यमु॑प॒यन्तः॑ ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.5दे॒वा॒सु॒रास्सय्यँ॑त्ता आसन्न् । स ए॒तमिन्द्र॒ आज्य॑स्यावकाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.9दे॒वा॒सु॒रास्सय्यँ॑त्ता आसन्न् । स प्र॒जाप॑ति॒रिन्द्र॑ञ्ज्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.6दे॒वा॒सु॒रास्सय्यँ॑त्ता आसन्न् । सोऽग्निर॑ब्रवीत् । ममे॒यमClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.8दे॒वानां॒ वा अन्तं॑ ज॒ग्मुषा॑मिन्द्रि॒यं वी॒र्य॑मपाक्राम॒तClick to see full text
काठकम् (Kataka)3.2.1दे॒वेभ्यो॒ वै स्व॒र्गो लो॒कस्ति॒रो॑ऽभवत् । ते प्र॒जाप॑तिमब्Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.4.1दे॒वेभ्यो॒ वै स्व॒र्गो लो॒कस्ति॒रो॑ऽभवत् । ते प्र॒जाप॑तिमब्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.5दे॒वो व॑स्सवि॒तोत्पु॑ना॒त्वच्छि॑द्रेण प॒वित्रे॑ण॒ वसो॒स्सूरClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.7देव॑ सवितः॒ प्रसु॑व य॒ज्ञं प्रसु॑व य॒ज्ञप॑तिं॒ भगा॑य दि॒व्यClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.7देव॑ सवितरे॒तत्ते॒ प्राह॒ तत्प्र च॑ सु॒व प्र च॑ यज॒ बृह॒स्पClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.5देवा॑ दे॒वेषु॒ पराक्रमध्वम् । प्रथ॑मा द्वि॒तीये॑षु । द्वितClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.8देवा॑ वसव्या॒ अग्ने॑ सोम सूर्य । देवाः शर्मण्या॒ मित्रा॑वरClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.10देवा॑ वसव्या॒ देवाः शर्मण्या॒ देवाः सपीतय॒ इत्या ब॑ध्नातिClick to see full text
संहिता (Samhita)3.4.9देवि॑का॒ निर्व॑पेत्प्र॒जाका॑म॒श्छन्दा॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.6देवी॑राप॒स्सं मधु॑मती॒र्मधु॑मतीभिस्सृज्यध्व॒मित्या॑ह । ब्रहClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.12देवी॑रापः॒ सं मधु॑मती॒र्मधु॑मतीभिः सृज्यध्वं॒ महि॒ वर्चः॑ कClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.3दैवीं॒ धियं॑ मनामहे सुमृडी॒काम॒भिष्ट॑ये वर्चो॒धां य॒ज्ञवा॑हClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.6दैव्याश्शमितार उ॒त म॑नुष्या॒ आर॑भध्वम् । उप॑नयत॒ मेध्या॒ दClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.25द्यौस्ते॑ पृ॒ष्ठम्पृ॑थि॒वी स॒धस्थ॑मा॒त्मान्तरि॑ख्ष समु॒द्रClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.10द्रापे॒ अन्ध॑सस्पते॒ दरि॑द्र॒न्नील॑लोहित । ए॒षाम्पुरु॑षाणामClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.4द्वा॒द॒शसु॑ विक्रा॒मेष्व॒ग्निमा द॑धीत । द्वाद॑श॒ मासास्संवClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.13द्वाभ्या॒॒ स्वाहा॑ च॒तुर्भ्यः॒ स्वाहा॑ ष॒ड्भ्यः स्वाहाऽष्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.5द्वे वाव दे॑वस॒त्त्रे द्वा॑दशा॒हश्चै॒व त्र॑यस्त्रिशद॒हश्च॒Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.11.1धा॒ता द॑दातु नो र॒यिमिति॒ चत॑स्रो॒ यस्त्वा॑ हृ॒दा की॒रिणेतिClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.44धा॒ता रा॒तिः स॑वि॒तेदं जु॑षन्तां प्र॒जाप॑तिर्निधि॒पति॑र्नोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.2धा॒त्रे पु॑रो॒डाश॒न्द्वाद॑शकपाल॒न्निर्व॑पति । स॒व्वँ॒थ्स॒रोClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.8धा॒त्रे पु॑रो॒डाशं॒ द्वाद॑शकपालं॒ निर्व॑प॒त्यनु॑मत्यै च॒रुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.8धिष्णि॑या॒ वा ए॒ते न्यु॑प्यन्ते । यद्ब्र॒ह्मा । यद्धोता ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.24.1धुनि॑श्च द्ध्वा॒न्तश्च॑ द्ध्व॒नश्च॑ द्ध्व॒नय॑श्च । नि॒लिं॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.7धृष्टि॑रसि॒ ब्रह्म॑ य॒च्छापाऽग्ने॒ऽग्निमा॒माद॑ञ्जहि॒ निष्कClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.7धृष्टि॑रसि॒ ब्रह्म॑ य॒च्छेत्या॑ह॒ धृत्यै । अपाग्ने॒ऽग्निमClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.4ध्रु॒वख्षि॑तिर्ध्रु॒वयो॑निर्ध्रु॒वासि॑ ध्रु॒वं योनि॒मा सी॑दClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.5ध्रु॒वां वै रिच्य॑मानां य॒ज्ञोऽनु॑ रिच्यते य॒ज्ञं यज॑मानो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.2.9ध्रु॒वासि॑ ध॒रुणास्तृ॑ता वि॒श्वक॑र्मणा॒ सुकृ॑ता । मा त्वा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.6.10ध्रु॒वो॑ऽसि ध्रु॒वो॑ऽह स॑जा॒तेषु॑ भूयास॒मित्या॑ह ध्रु॒वानेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.2ध्रु॒वो॑ऽसि ध्रु॒वो॑ऽह स॑जा॒तेषु॑ भूयासं॒ धीर॒श्चेत्ता॑ वसClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.9ध्रु॒वो॑ऽसि ध्रु॒वो॑ऽह स॑जा॒तेषु॑ भूयासं॒ धीर॒श्चेत्ता॑ वसClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.10न वा ए॒षोऽन्यतो॑वैश्वानरः सुव॒र्गाय॑ लो॒काय॒ प्राभ॑वदू॒र्धClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.4न वै सोमे॑न॒ सोम॑स्य स॒वोऽस्ति । ह॒तो ह्ये॑षः । अ॒भिषु॑तो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.1.10न ह॑ स्म॒ वै पु॒राग्निरप॑रशुवृक्णं दहति॒ तद॑स्मै प्रयो॒ग ए॒Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.14.1न॒क्त॒ञ्चा॒रिण॑ उरस्पे॒शाञ्छू॑लह॒स्तान्क॑पाल॒पान् । पूर्व॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.4न॒क्त॒ञ्जा॒ताऽस्यो॑षधे । रामे॒ कृष्णे॒ असि॑क्नि च । इ॒द र॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.5न॒दीभ्य॑ पौञ्जि॒ष्टम् । ऋ॒ख्षीकाभ्यो॒ नैषा॑दम् । पु॒रु॒ष॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.5.4नम॑ आव्या॒धिनीभ्यो वि॒विध्य॑न्तीभ्यश्च वो॒ नमो॒ नम॒ उग॑णाभClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.9नम॑ इरि॒ण्या॑य च प्रप॒थ्या॑य च॒ नमः॑ किशि॒लाय॑ च॒ ख्षय॑णायClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.1नम॑स्ते रुद्र म॒न्यव॑ उ॒तो त॒ इष॑वे॒ नमः॑ । नम॑स्ते अस्तु॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.5.3नमः॒ सह॑मानाय निव्या॒धिन॑ आव्या॒धिनी॑ना॒म्पत॑ये॒ नमो॒ नमः॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.5.8नमः॒ सोमा॑य च रु॒द्राय॑ च॒ नम॑स्ता॒म्राय॑ चारु॒णाय॑ च॒ नमः॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.18.1नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतये॑ नमो॒ नमः । (3Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.7.1नमो॒ ब्रह्म॑णे धा॒रणं॑ मे अ॒स्त्वनि॑राकरणन्धा॒रयि॑ता भूयास॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.16नमो॒ राज्ञे॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमोऽश्वा॑य॒ नमः॑ प्र॒जाप॑तये॒ नमClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.2नमो॒ हिर॑ण्यबाहवे सेना॒न्ये॑ दि॒शां च॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ वृ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.5.7नमो॑ दुन्दु॒भ्या॑य चाहन॒न्या॑य च॒ नमो॑ धृ॒ष्णवे॑ च प्रमृ॒शाClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.5नमो॑ भ॒वाय॑ च रु॒द्राय॑ च॒ नमः॑ श॒र्वाय॑ च पशु॒पत॑ये च॒ नमोClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.1.1नमो॑ वा॒चे या चो॑दि॒ता या चानु॑दिता॒ तस्यै॑ वा॒चे नमो॒ नमो॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.5.6नमो ज्ये॒ष्ठाय॑ च कनि॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ पूर्व॒जाय॑ चापर॒जाय॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.2नवै॒तान्यहा॑नि भवन्ति । नव॒ वै सु॑व॒र्गा लो॒काः । यदे॒तान्यClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.14नवो॑नवो भवति॒ जाय॑मा॒नोऽह्नां के॒तुरु॒षसा॑मे॒त्यग्रे । भाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.3नवो॑नवो भवति॒ जाय॑मानो॒ यमा॑दि॒त्या अ॒॒शुमाप्या॒यय॑न्ति ।Click to see full text
संहिता (Samhita)5.3.7ना॒क॒सद्भि॒र्वै दे॒वाः सु॑व॒र्गं लो॒कमा॑य॒न्तन्ना॑क॒सदां नClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.5नासो॑मयाजी॒ सं न॑ये॒दना॑गतं॒ वा ए॒तस्य॒ पयो॒ योऽसो॑मयाजी॒ यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.4नि वा ए॒तस्या॑हव॒नीयो॒ गाऱ्ह॑पत्यं कामयते । निगाऱ्ह॑पत्यClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.8नि॒ग्रा॒भ्याः स्थ देव॒श्रुत॒ आयु॑र्मे तर्पयत प्रा॒णम्मे॑ तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.11निवी॑तम्मनु॒ष्या॑णाम्प्राचीनावी॒तम्पि॑तृ॒णामुप॑वीतं दे॒वानाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.9नृ॒षदं॒ त्वेत्या॑ह । प्र॒जा वै नॄन् । प्र॒जाना॑मे॒वैतेन॑ सूClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.5नृ॒षदे॒ वडिति॒ व्याघा॑रयति प॒ङ्क्त्याहु॑त्या यज्ञमु॒खमा र॑भClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.16प॒ञ्चभ्यः॒ स्वाहा॑ द॒शभ्यः॒ स्वाहा॑ पञ्चद॒शभ्यः॒ स्वाहा॑ विClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.19प॒ञ्चा॒शते॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ द्वाभ्या॑ श॒ताभ्या॒॒ सClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.18.1प॒र॒मे॒ष्ठ्यसि॑ पर॒मां मा॒॒ श्रियं॑ गमय । प्र॒त्यव॑रूढो नोClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.3प॒रि॒भूर॒ग्निम्प॑रि॒भूरिन्द्र॑म्परि॒भूर्विश्वान्दे॒वान्प॑रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.11प॒रि॒वे॒षो वा ए॒ष वन॒स्पती॑नाम् । यदु॑पवे॒षः । य ए॒वव्वेँद॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.1.1प॒रे॒यु॒वासं॑ प्र॒वतो॑ म॒हीरनु॑ ब॒हुभ्यः॒ पन्था॑मनपस्पशा॒नClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.3प॒रोक्षं॒ वा अ॒न्ये दे॒वा इ॒ज्यन्ते प्र॒त्यक्ष॑म॒न्ये यद्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.29.1प॒र्जन्या॑य॒ प्रगा॑यत । दि॒वस्पु॒त्राय॑ मी॒ढुषे । स नो॑ य॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.11.1प॒वित्र॑वन्तः॒ परि॒वाज॒मास॑ते । पि॒तैषां प्र॒त्नो अ॒भिर॑क्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.6.8प॒शवो॒ वा इडा स्व॒यमा द॑त्ते॒ काम॑मे॒वात्मना॑ पशू॒नामा द॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.10प॒शुमा॒लभ्य॑ पुरो॒डाशं॒ निर्व॑पति॒ समे॑धमे॒वैन॒मा ल॑भते व॒पClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.10प॒शुर्वा ए॒ष यद॒ग्निर्योनिः॒ खलु॒ वा ए॒षा प॒शोर्वि क्रि॑यतेClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.9प॒शोर्वा आल॑ब्धस्य प्रा॒णाञ्छुगृ॑च्छति॒ वाक्त॒ आ प्या॑यताम्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.10.1पञ्च॒ वा ए॒ते म॑हाय॒ज्ञास्स॑त॒ति प्रता॑यन्ते सत॒ति सन्ति॑ष्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.23पन्था॑मनू॒वृग्भ्या॒॒ संत॑ति स्नाव॒न्याभ्या॒॒ शुकान्पि॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.2परा॒ वा ए॒ष य॒ज्ञं प॒शून् व॑पति॒ योऽग्निमु॑द्वा॒सय॑ते॒ पञ्Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.6.1परि॑ त्वाऽग्ने॒ परि॑मृजा॒म्यायु॑षा च॒ धने॑न च । सु॒प्र॒जाःClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.3.1परि॑श्रिते करोति । ब्र॒ह्म॒व॒र्च॒सस्य॒ परि॑गृहीत्यै । न कु॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.6परि॑स्तृणीत॒ परि॑धत्ता॒ग्निम् । परि॑हितो॒ऽग्निर्यज॑मानं भुनClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.8पर्य॑ग्नि करोति सर्व॒हुत॑मे॒वैनं॑ करो॒त्यस्क॑न्दा॒यास्क॑न्नClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.8पव॑मान॒स्सुव॒र्जनः॑ । प॒वित्रे॑ण॒ विच॑ऱ्षणिः । य पोता॒ सClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.12पव॑स्व॒ वाज॑सातय॒ इत्य॑नु॒ष्टुक्प्र॑ति॒पद्भ॑वति ति॒स्रो॑ऽनुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.5.1पाहि नो अग्न एन॑से स्वा॒हा । पाहि नो विश्ववेद॑से स्वा॒हा ।Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.23पि॒शंगा॒स्त्रयो॑ वास॒न्ताः सा॒रङ्गा॒स्त्रयो॒ ग्रैष्माः॒ पृषClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.1पीवोन्ना रयि॒वृध॑स्सुमे॒धाः । श्वे॒तस्सि॑षक्ति नि॒युता॑मभClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.5पु॒रु॒ष॒मा॒त्रेण॒ वि मि॑मीते य॒ज्ञेन॒ वै पुरु॑षः॒ सम्मि॑तोClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.15पु॒रु॒ष॒मृ॒गश्च॒न्द्रम॑से गो॒धा काल॑का दार्वाघा॒टस्ते वन॒स्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.2.6पु॒रोह॑विषि देव॒यज॑ने याजये॒द्यं का॒मये॒तोपै॑न॒मुत्त॑रो य॒जClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.3पुन॑र्न॒ इन्द्रो॑ म॒घवा॑ ददातु । धना॑नि श॒क्रो धन्य॑स्सु॒राClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.30.1पुन॑र्मामैत्विन्द्रि॒यम् । पुन॒रायुः॒ पुन॒र्भगः॑ । पुन॒र्बाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.23पुरु॑षो॒ वै य॒ज्ञः । य॒ज्ञ प्र॒जाप॑तिः । यदश्वे॑ प॒शून्नि॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.5.1पू॒र्णा प॒श्चादु॒त पू॒र्णा पु॒रस्ता॒दुन्म॑ध्य॒तः पौर्णमा॒सClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.3पू॒र्वे॒द्युरि॒ध्माब॒र्॒हि क॑रोति । य॒ज्ञमे॒वारभ्य॑ गृही॒तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.16.1पू॒ष्णे स्वाहा॑ पू॒ष्णे शर॑से॒ स्वाहा । पू॒ष्णे प्र॑प॒त्थ्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.17पू॒ष्णो व॑नि॒ष्ठुर॑न्धा॒हेः स्थू॑रगु॒दा स॒र्पान्गुदा॑भिर््ऋClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.20.1पृ॒थि॒वी ते॒ पात्रं॒ द्यौर॑पि॒धानं॒ ब्रह्म॑णस्त्वा॒ मुखे॑ जClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.41.1पृ॒थि॒वी स॒मित् । ताम॒ग्निस्समि॑न्धे । साऽग्नि समि॑न्धे ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.2.1पृ॒थि॒वी होता । द्यौर॑ध्व॒र्युः । रु॒द्रोऽग्नीत् । बृह॒स्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.7.1पृ॒थि॒व्य॑न्तरि॑क्ष॒न्द्यौर्दिशो॑ऽवान्तरदि॒शाः । अ॒ग्निर्वाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.6पृ॒थि॒व्यै त्वा॒ऽन्तरि॑क्षाय त्वा दि॒वे त्वा॒ शुन्ध॑तां लो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.3.4पृ॒थि॒व्यै त्वा॒न्तरि॑ख्षाय त्वा दि॒वे त्वेत्या॑है॒भ्य ए॒वैClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.15पृ॒थि॒व्यै स्वाहा॒ऽन्तरि॑ख्षाय॒ स्वाहा॑ दि॒वे स्वाहा॒ सूर्यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.17पृ॒थि॒व्यै स्वाहा॒ऽन्तरि॑ख्षाय॒ स्वाहा॑ दि॒वे स्वाहा॒ऽग्नयेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.11पृ॒थि॒व्यै स्वाहा॒न्तरि॑ख्षाय॒ स्वाहा॑ दि॒वे स्वाहा॑ सम्प्लClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.17पृ॒ष॒तो वैश्वदे॒वः पि॒त्वो न्यङ्कुः॒ कश॒स्तेऽनु॑मत्या अन्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.56.1पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा मे॑ शुद्ध्य॒न्ता॒ञ्ज्योति॑र॒हव्विँ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.12पृश्ञि॑स्तिर॒श्चीन॑पृश्ञिरू॒र्ध्वपृ॑श्ञि॒स्ते मा॑रु॒ताः फ॒लClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.3.1प्र के॒तुना॑ बृह॒ता भात्य॒ग्निरा॒विर्विश्वा॑नि वृष॒भो रो॑रClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.11प्र दे॒वं दे॒व्या धि॒या भर॑ता जा॒तवे॑दसम् । ह॒व्या नो॑ वख्षClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.2प्र वो॒ वाजा॑ अ॒भिद्य॑वः । ह॒विष्म॑न्तो घृ॒ताच्या । दे॒वाञClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.11प्र सो अ॑ग्ने॒ तवो॒तिभिः॑ सु॒वीरा॑भिस्तरति॒ वाज॑कर्मभिः । यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.1प्र॒जन॑न॒ञ्ज्योति॑र॒ग्निर्दे॒वता॑ना॒ञ्ज्योति॑र्वि॒राट्छन्द॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.1प्र॒जवं॒ वा ए॒तेन॑ यन्ति॒ यद्द॑श॒ममहः॑ पापाव॒हीयं॒ वा ए॒तेनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.9प्र॒जा वै स॒त्रमा॑सत॒ तप॒स्तप्य॑माना॒ अजु॑ह्वतीः । दे॒वा अ॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.7प्र॒जाप॑तये त्वा॒ जुष्टं॒ प्रोख्षा॒मीति॑ पु॒रस्तात्प्र॒त्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.7प्र॒जाप॑ति॒ पुरु॑षमसृजत । सोऽग्निर॑ब्रवीत् । ममा॒यमन्न॑म॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.10प्र॒जाप॑ति॒रिन्द्र॑मसृजतानुजाव॒रन्दे॒वानाम् । तं प्राहि॑णोClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.9प्र॒जाप॑ति॒र्मन॒सान्धोऽच्छे॑तो धा॒ता दी॒ख्षाया॑ सवि॒ता भृ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)2.3.12प्र॒जाप॑ति॒र्वरु॑णा॒याश्व॑मनय॒त्स स्वां दे॒वता॑मार्च्छ॒त्सClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.22प्र॒जाप॑ति॒व्वैँ दे॒वा पि॒तरम् । प॒शुम्भू॒तम्मेधा॒याल॑भन्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.10.1प्र॒जाप॑ति॒व्वैँ दे॒वाश्शु॒क्रं पयो॑ऽदुह्रन्न् । तदेभ्यो॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.10प्र॒जाप॑ति॒स्सोम॒॒ राजा॑नमसृजत । तन्त्रयो॒ वेदा॒ अन्व॑सृज्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.14प्र॒जाप॑ति प॒शून॑सृजत । तेऽस्माथ्सृ॒ष्टा पराञ्च आयन्न्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.9प्र॒जाप॑ति प्र॒जा अ॑सृजत । ता अ॑स्माथ्सृ॒ष्टा परा॑चीरायन्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.7प्र॒जाप॑ति प्र॒जा अ॑सृजत । तास्सृ॒ष्टास्सम॑श्लिष्यन्न् । तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.10प्र॒जाप॑ति प्र॒जा अ॑सृजत । स रि॑रिचा॒नो॑ऽमन्यत । स तपो॑ऽतपClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.8प्र॒जाप॑ति प्र॒जास्सृ॒ष्ट्वा प्रे॒णाऽनु॒ प्रावि॑शत् । ताभ्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.6प्र॒जाप॑ति प्र॒जास्सृ॒ष्ट्वा वृ॒त्तो॑ऽशयत् । तं दे॒वा भू॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.6प्र॒जाप॑ति प्र॒जास्सृ॒ष्ट्वा व्य॑स्रसत । स हृद॑यं भू॒तो॑ऽClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.16प्र॒जाप॑तिं॒ वा ए॒ष ईफ्स॒तीत्या॑हुः । योऽश्वमे॒धेन॒ यज॑त॒Click to see full text
संहिता (Samhita)2.1.2प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ता अ॑स्माथ्सृ॒ष्टाः परा॑चीराय॒न्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.4.4प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ता अ॑स्माथ्सृ॒ष्टाः परा॑चीराय॒न्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.2.1प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ताः सृ॒ष्टा इ॑न्द्रा॒ग्नी अपा॑गूClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.4प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ताः सृ॒ष्टाः ख्षुधं॒ न्या॑य॒न्थ्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.6.5प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ स रि॑रिचा॒नो॑ऽमन्यत॒ स ए॒तामे॑काClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.2प्र॒जाप॑तिः प्र॒जाः सृ॒ष्ट्वा प्रे॒णानु॒ प्रावि॑श॒त्ताभ्यः॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.5प्र॒जाप॑तिः सुव॒र्गं लो॒कमै॒त्तं दे॒वा अन्वा॑य॒न्ताना॑दि॒त्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.4प्र॒जाप॑तिः सुव॒र्गं लो॒कमै॒त्तं दे॒वा येन॑येन॒ छन्द॒सानु॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.6प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑चिनुत॒ स ख्षु॒रप॑विर्भू॒त्वाति॑ष्ठ॒त्तं दClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.10प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑चिनुत॒र्तुभिः॑ संवथ्स॒रव्वँ॑स॒न्तेनै॒वास्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.2प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑सृजत । तं प्र॒जा अन्व॑सृज्यन्त । तम॑भा॒गClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.10प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑सृजत॒ सोऽस्माथ्सृ॒ष्टः प्राङ्प्राद्र॑व॒तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.2प्र॒जाप॑तिरकामयत दर्‌शपूर्णमा॒सौ सृ॑जे॒येति॑ । स ए॒तञ्चतु॑रClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.1प्र॒जाप॑तिरकामयत प्र॒जाः सृ॑जे॒येति॒ स तपो॑ऽतप्यत॒ स स॒र्पाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.1प्र॒जाप॑तिरकामयत प्र॒जास्सृ॑जे॒येति॑ । स ए॒तन्दश॑होतारमपश्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.10प्र॒जाप॑तिरकामयत ब॒होर्भूयान्थ्स्या॒मिति॑ । स ए॒तं प॑ञ्चशाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.11प्र॒जाप॑तिरकामयत ब॒होर्भूयान्थ्स्या॒मिति॑ । स ए॒तन्दश॑होताClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.10प्र॒जाप॑तिरकामयत म॒हान॑न्ना॒दस्स्या॒मिति॑ । स ए॒ताव॑श्वमे॒धClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.5प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स ए॒तं दश॑होतारमपश्य॒त्तमClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.9प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स ए॒तं द्वा॑दशरा॒त्रम॑पश्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.4प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॑ । स ए॒तन्दश॑होतारमपश्यत्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.8प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । सोऽन्तरClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.2.3प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्रजा॑ये॒येति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स त्रि॒वृClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.6प्र॒जाप॑तिरकामयतात्म॒न्वन्मे॑ जाये॒तेति॑ । सो॑ऽजुहोत् । तस्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.8प्र॒जाप॑तिरकामयतान्ना॒दः स्या॒मिति॒ स ए॒त स॑प्तदशरा॒त्रम॑पClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.10प्र॒जाप॑तिरकामयताश्वमे॒धेन॑ यजे॒येति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । तस्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.2प्र॒जाप॑तिरकामयतो॒भौ लो॒कावव॑ रुन्धी॒येति॑ । स ए॒तानु॒भयानClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.11प्र॒जाप॑तिरश्वमे॒धम॑सृजत । त सृ॒ष्टं न किञ्च॒नोद॑यच्छत् ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.15प्र॒जाप॑तिरश्वमे॒धम॑सृजत । त सृ॒ष्ट रक्षा॑स्यजिघासन्न्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.13प्र॒जाप॑तिरश्वमे॒धम॑सृजत । सोऽस्माथ्सृ॒ष्टोऽपाक्रामत् । तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.1प्र॒जाप॑तिरश्वमे॒धम॑सृजत । सोऽस्माथ्सृ॒ष्टोऽपाक्रामत् । तClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.9.1प्र॒जाप॑तिर्दे॒वान॑सृजत । ते पा॒प्मना॒ सन्दि॑ता अजायन्त । तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.6प्र॒जाप॑तिर्दे॒वेभ्यो॒ऽन्नाद्यं॒ व्यादि॑श॒त्सोऽब्रवी॒द्यदिClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.11प्र॒जाप॑तिर्दे॒वेभ्यो॑ य॒ज्ञान्व्यादि॑श॒त्स रि॑रिचा॒नो॑ऽमन्Click to see full text
संहिता (Samhita)2.6.3प्र॒जाप॑तिर्दे॒वेभ्यो॑ य॒ज्ञान्व्यादि॑श॒थ्स आ॒त्मन्नाज्य॑मधClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.14प्र॒जाप॑तिर्दे॒वेभ्यो॑ य॒ज्ञान्व्यादि॑शत् । स आ॒त्मन्न॑श्वमClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.7प्र॒जाप॑तिर्देवासु॒रान॑सृजत॒ तदनु॑ य॒ज्ञो॑ऽसृज्यत य॒ज्ञं छनClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.9प्र॒जाप॑तिर्य॒ज्ञान॑सृजताग्निहो॒त्रं चाग्निष्टो॒मं च॑ पौर्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.5प्र॒जाप॑तिर्वा॒चस्स॒त्यम॑पश्यत् । तेना॒ग्निमाध॑त्त । तेन॒ वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.11.1प्र॒जाप॑तिस्संभ्रि॒यमा॑णः । स॒म्राट्थ्संभृ॑तः । घ॒र्मः प्रवClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.4प्र॒जाप॑तिस्सवि॒ता भू॒त्वा प्र॒जा अ॑सृजत । ता ए॑न॒मत्य॑मन्यClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.12प्र॒जाप॑ते॒रख्ष्य॑श्वय॒त्तत्परा॑पत॒त्तदश्वो॑ऽभव॒द्यदश्व॑य॒तClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.4प्र॒जाप॑ते॒र्जाय॑मानाः प्र॒जा जा॒ताश्च॒ या इ॒माः । तस्मै॒ पClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.5प्र॒जाप॑ते॒स्त्रय॑स्त्रिशद्दुहि॒तर॑ आस॒न्ताः सोमा॑य॒ राज्ञClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.6प्र॒ति॒पू॒रु॒षमेक॑कपाला॒न्निर्व॑प॒त्येक॒मति॑रिक्तं॒ याव॑न्तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.10प्र॒ति॒पू॒रु॒षमेक॑कपाला॒न्निर्व॑पति । जा॒ता ए॒व प्र॒जा रु॒दClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.13प्र॒ति॒श्रुत्का॑या ऋतु॒लम् । घोषा॑य भ॒षम् । अन्ता॑य बहुवा॒दClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.3प्र॒थ॒मे मा॒सि पृ॒ष्ठान्युप॑ यन्ति मध्य॒म उप॑ यन्त्युत्त॒मClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.9प्र॒थ॒मेन॒ वा ए॒ष स्तोमे॑न रा॒ध्वा । च॒तु॒ष्टो॒मेन॑ कृ॒तेनाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.35प्र॒या॒साय॒ स्वाहा॑ऽऽया॒साय॒ स्वाहा॑ विया॒साय॒ स्वाहा॑ संयाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.20.1प्र॒या॒साय॒ स्वाहा॑ऽऽया॒साय॒ स्वाहा॑ विया॒साय॒ स्वाहा॑ सय्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.35.1प्र॒सार्य॑ स॒क्थ्यौ॑ पत॑सि । स॒व्यमक्षि॑ नि॒पेपि॑ च । मेहक॑Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.1.1प्र॒सु॒ग्मन्ता॑ धि॒यसा॒नस्य॑ स॒क्षणि॑ व॒रेभि॑र्व॒रा अ॒भि षClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.9प्रच्य॑वस्व भुवस्पते॒ विश्वान्य॒भि धामा॑नि॒ मा त्वा॑ परिप॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.1प्रत्यु॑ष्ट॒॒ रक्ष॒ प्रत्यु॑ष्टा॒ अरा॑तय॒ इत्या॑ह । रक्ष॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.10प्रत्यु॑ष्ट॒॒ रक्ष॒ प्रत्यु॑ष्टा॒ अरा॑तयो॒ऽग्नेर्व॒स्तेजिClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.1प्रा॒चीन॑वशं करोति देवमनु॒ष्या दिशो॒ व्य॑भजन्त॒ प्राचीन्दClick to see full text
संहिता (Samhita)3.1.5प्रा॒जा॒प॒त्या वै प॒शव॒स्तेषा॑ रु॒द्रोऽधि॑पति॒र्यदे॒ताभ्याClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.63.1प्रा॒जा॒प॒त्यो हारु॑णिस्सुप॒र्णेयः॑ प्र॒जाप॑तिं पि॒तर॒मुप॑सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.21प्रा॒णाय॒ स्वाहा व्या॒नाय॒ स्वाहा॑ऽपा॒नाय॒ स्वाहा॒ स्नाव॑भClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.15.1प्रा॒णाय॒ स्वाहा व्या॒नाय॒ स्वाहा॑ऽपा॒नाय॒ स्वाहा । चक्षुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.33.1प्रा॒णे निवि॑ष्टो॒ऽमृत॑ञ्जुहोमि । प्रा॒णाय॒ स्वाहा । अ॒पा॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.34.1प्रा॒णे निवि॑ष्टो॒ऽमृत॑ञ्जुहोमि शि॒वो मा॑ वि॒शा प्र॑दाहाय पClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.1प्रा॒णो र॑ख्षति॒ विश्व॒मेज॑त् । इर्यो॑ भू॒त्वा ब॑हु॒धा ब॒हूClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.5प्रा॒णो वा ए॒ष यदु॑पा॒॒शुर्यदु॑पा॒॒श्व॑ग्रा॒ ग्रहा॑ गृ॒ह्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.8प्रा॒णो वा ए॒ष यदु॑पा॒॒शुर्यदु॑पाशुपा॒त्रेण॑ प्रथ॒मश्चोतClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.7प्रा॒त॒र्युजौ॒ वि मु॑च्येथा॒मश्वि॑ना॒वेह ग॑च्छतम् । अ॒स्य सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.2प्रा॒तः॒स॒व॒ने वै गा॑य॒त्रेण॒ छन्द॑सा त्रि॒वृते॒ स्तोमा॑य॒Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.15.1प्रा॒तर॒ग्निं प्रा॒तरिन्द्र॑ हवामहे प्रा॒तर्मि॒त्रावरु॑णाClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.5प्राची॒मनु॑ प्र॒दिश॒म्प्रेहि॑ वि॒द्वान॒ग्नेर॑ग्ने पु॒रो अ॑गClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.7प्राची॒मनु॑ प्र॒दिश॒म्प्रेहि॑ वि॒द्वानित्या॑ह देवलो॒कमे॒वैतClick to see full text
संहिता (Samhita)4.3.3प्राची॑ दि॒शां व॑स॒न्त ऋ॑तू॒नाम॒ग्निर्दे॒वता॒ ब्रह्म॒ द्रविClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.37.1प्राणानाङ्ग्रन्थिरसि रुद्रो मा॑ऽऽविशा॒न्तकस्तेनान्नेनाप्याClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.51.1प्राणापानव्यानोदानसमाना मे॑ शुद्ध्य॒न्ता॒ञ्ज्योति॑र॒हव्विँ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.11प्रान्यानि॒ पात्रा॑णि यु॒ज्यन्ते॒ नान्यानि॒ यानि॑ परा॒चीना॑Click to see full text
संहिता (Samhita)6.2.9ब॒द्धमव॑ स्यति वरुणपा॒शादे॒वैने॑ मुञ्चति॒ प्र णे॑नेक्ति॒ मेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.4ब॒र््॒हिषो॒ऽहं दे॑वय॒ज्यया प्र॒जावान् भूयास॒मित्या॑ह ब॒र्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.6.4ब॒र््॒हिषो॒ऽहं दे॑वय॒ज्यया प्र॒जावान् भूयासं॒ नरा॒शस॑स्यClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.14बला॑याजग॒र आ॒खुः सृ॑ज॒या श॒यण्ड॑क॒स्ते मै॒त्रा मृ॒त्यवे॑ऽसिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.6बा॒ऱ्ह॒स्प॒त्य शि॑तिपृ॒ष्ठमाल॑भेत॒ ग्राम॑कामो॒ यः का॒मये॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.9बा॒र््॒ह॒स्प॒त्यं च॒रुं निर्व॑पति ब्र॒ह्मणो॑ गृ॒हे शि॑तिपृ॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.14बी॒भ॒थ्सायै॑ पौल्क॒सम् । भूत्यै॑ जागर॒णम् । अभूत्यै स्वप॒नClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.3बृह॒स्पति॑रकामयत ब्रह्मवर्च॒सी स्या॒मिति॒ स ए॒तम॑ष्टरा॒त्रमClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.1बृह॒स्पति॑रकामयत॒ श्रन्मे॑ दे॒वा दधी॑र॒न्गच्छे॑यम्पुरो॒धामिClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.10बृह॒स्पति॑र्दे॒वानाम्पु॒रोहि॑त॒ आसी॒च्छण्डा॒मर्का॒वसु॑राणाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.27बृह॒स्पति॑सुतस्य त इन्द्रो इन्द्रि॒याव॑तः॒ पत्नी॑वन्तं॒ ग्रClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.6बृह॒स्पति॑स्त्वा सादयतु पृथि॒व्याः पृ॒ष्ठे ज्योति॑ष्मतीं॒ वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.11.1ब्र॒ह्म॒य॒ज्ञेन॑ य॒क्ष्यमा॑णः॒ प्राच्यान्दि॒शि ग्रामा॒दछ॑दClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.5ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । अ॒ग्नि॒हो॒त्रप्रा॑यणा य॒ज्ञाः । कClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.4ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । कति॒ पात्रा॑णि य॒ज्ञं व॑ह॒न्तीति॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.1ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । किञ्चतु॑र्‌होतृणाञ्चतुर्‌होतृ॒त्वClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.4ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । नाग्नि॑ष्टो॒मो नोक्थ्यः॑ । न षो॑डClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.5ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । यद्दश॑होतारस्स॒त्रमास॑त । केन॒ तेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.9ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति । यो वा इ॒मव्विँ॒द्यात् । यतो॒ऽयं पClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.9ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति वि॒चित्यः॒ सोमा (३) न वि॒चित्या (३)Click to see full text
संहिता (Samhita)7.3.2ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ किं द्वा॑दशा॒हस्य॑ प्रथ॒मेनाह्न॒र्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.4.3ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ स त्वा अ॑ध्व॒र्युः स्या॒द्यः सोम॑मClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.4ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ स त्वै द॑र्शपूर्णमा॒सौ य॑जेत॒ य ए॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.3ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ स त्वै य॑जेत॒ योऽग्निष्टो॒मेन॒ यजClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.5ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्त्य॒द्भिऱ्ह॒वीषि॒ प्रौख्षीः॒ केना॒पClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.10ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्त्यतिरा॒त्रः प॑र॒मो य॑ज्ञक्रतू॒नां कस्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.14.1ब्र॒ह्म॒विदाप्नोति॒ परम् । तदे॒षाभ्यु॑क्ता । स॒त्यं ज्ञा॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.5.1ब्रह्म॒ वै चतु॑ऱ्होतारः । चतु॑ऱ्होतृ॒भ्योऽधि॑ य॒ज्ञो निर्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.1ब्रह्म॒ सन्ध॑त्तं॒ तन्मे॑ जिन्वतम् । क्ष॒त्त्र सन्ध॑त्तं॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.5.1ब्रह्म॒न्प्रच॑रिष्यामः । होत॑र्घ॒र्मम॒भिष्टु॑हि । य॒माय॑ त्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.4.1ब्रह्म॒न्प्रच॑रिष्यामो॒ होत॑र्घ॒र्मम॒भिष्टु॒हीत्या॑ह । ए॒षClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.7ब्रह्म॑ जज्ञा॒नमिति॑ रु॒क्ममुप॑ दधाति॒ ब्रह्म॑मुखा॒ वै प्र॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.11ब्रह्म॑ प्रति॒ष्ठा मन॑सो॒ ब्रह्म॑ वा॒चः । ब्रह्म॑ य॒ज्ञानाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.49.1ब्रह्म॑ मे॒धया । मधु॑ मे॒धया । ब्रह्म॑मे॒व मधु॑ मे॒धया ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.50.1ब्रह्म॑ मे॒धवा । मधु॑ मे॒धवा । ब्रह्म॑मे॒व मधु॑ मे॒धवा ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.38.1ब्रह्म॑णा त्वा शपामि । ब्रह्म॑णस्त्वा श॒पथे॑न शपामि । घो॒रेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.1ब्रह्म॑णे ब्राह्म॒णमाल॑भते । ख्ष॒त्त्राय॑ राज॒न्यम् । म॒रुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.4.1ब्रह्म॑न् प्रव॒र्ग्ये॑ण॒ प्रच॑रिष्यामः । होत॑र्घ॒र्मम॒भिष्टClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.48.1ब्रह्म॑मेतु॒ माम् । मधु॑मेतु॒ माम् । ब्रह्म॑मे॒व मधु॑मेतु॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.11ब्रह्मात्म॒न्वद॑सृजत । तद॑कामयत । समा॒त्मना॑ पद्ये॒येति॑ ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.7.1ब्रा॒ह्म॒ण एक॑होता । स य॒ज्ञः । स मे॑ ददातु प्र॒जां प॒शून्पClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.1.1भ॒द्रं कर्णे॑भिः शृणु॒याम॑ देवाः । भ॒द्रं प॑श्येमा॒क्षभि॒र्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.14.1भ॒र्ता सन्भ्रि॒यमा॑णो बिभर्ति । एको॑ दे॒वो ब॑हु॒धा निवि॑ष्टClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.5भख्षेहि॒ मा वि॑श दीर्घायु॒त्वाय॑ शंतनु॒त्वाय॑ रा॒यस्पोषा॑य॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.8भायै॑ दार्वाहा॒रम् । प्र॒भाया॑ आग्ने॒न्धम् । नाक॑स्य पृ॒ष्ठClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.12भुव॑नमसि॒ वि प्र॑थ॒स्वाग्ने॒ यष्ट॑रि॒दन्नमः॑ । जुह्वेह्य॒ग्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.18भुवो॑ दे॒वानां॒ कर्म॑णा॒पस॒र्तस्य॑ प॒थ्या॑सि॒ वसु॑भिर्दे॒वेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.12भू॒तम्भव्य॑म्भवि॒ष्यद्वष॒ट्थ्स्वाहा॒ नम॒ ऋक्साम॒ यजु॒र्वष॒टClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.3भू॒ते॒ष्ट॒का उप॑ दधा॒त्यत्रात्र॒ वै मृ॒त्युर्जा॑यते॒ यत्र॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.4.7भू॒य॒स्कृद॑सि वरिव॒स्कृद॑सि॒ प्राच्य॑स्यू॒र्ध्वास्य॑न्तरिख्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.19.1भूः प्रप॑द्ये॒ भुवः॒ प्रप॑द्ये॒ स्वः॑ प्रप॑द्ये॒ भूर्भुव॒स्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.3भूमि॑र्भू॒म्ना द्यौर्व॑रि॒णाऽन्तरि॑क्षं महि॒त्वा । उ॒पस्थे॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.4भूमि॑र्भू॒म्ना द्यौर्व॑रि॒णेत्या॑हा॒ऽऽशिषै॒वैन॒मा ध॑त्ते स॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.17भूम्यै॑ पीठस॒र्पिण॒मा ल॑भते । अ॒ग्नयेऽ॑स॒लम् । वा॒यवे॑ चाणClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.4.1भूर॒ग्नये॑ च पृथि॒व्यै च॑ मह॒ते च॒ स्वाहा॒ भुवो॑ वा॒यवे॑ चाClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.2.1भूर॒ग्नये॑ पृथि॒व्यै स्वाहा॒ भुवो॑ वा॒यवे॒ऽन्तरि॑क्षाय॒ स्वClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.2.1भूर॒ग्निञ्च॑ पृथि॒वीञ्च॒ माञ्च॑ । त्रीश्च॑ लो॒कान्थ्स॑व्वँClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.3.1भूरन्न॑म॒ग्नये॑ पृथि॒व्यै स्वाहा॒ भुवोऽन्न॑व्वाँ॒यवे॒ऽन्तरिClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.5.1भूर्भुव॒स्सुव॒रिति॒ वा ए॒तास्ति॒स्रो व्याहृ॑तयः । तासा॑मुहसClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.20.1भूर्भुव॒स्सुवः॑ । ऊ॒र्द्ध्व ऊ॒षुण॑ ऊ॒तये । ऊ॒र्द्ध्वो नः॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.21.1भूर्भुव॒स्सुवः॑ । मयि॒ त्यदि॑न्द्रि॒यं म॒हत् । मयि॒ दक्षो॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.40.1भूर्भुव॒स्सुवो॒ भूर्भुव॒स्सुवो॒ भूर्भुव॒स्सुवः॑ । भुवोऽद्धClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.5.1भूर्भुव॒स्स्वः॑ । ओजो॒ बलम् । ब्रह्म॑ ख्ष॒त्रम् । यशो॑ म॒हClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.20भूर्भुवः॒ सुव॒र्वस॑वस्त्वाञ्जन्तु गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा रु॒द्रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.15.1भृगु॒र्वै वा॑रु॒णिः । वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.13.1म॒ध्यन्दि॑ने प्र॒बल॒मधी॑यीता॒सौ खलु॒ वावैष आ॑दि॒त्यो यद्ब्रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.10म॒न्यवे॑ऽयस्ता॒पम् । क्रोधा॑य निस॒रम् । शोका॑याभिस॒रम् । उ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.12म॒युः प्रा॑जाप॒त्य ऊ॒लो हलीख्ष्णो वृषद॒॒शस्ते धा॒तुः सर॑सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.17म॒यो॒भूर्वातो॑ अ॒भि वा॑तू॒स्रा ऊर्ज॑स्वती॒रोष॑धी॒रा रि॑शन्तClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.17म॒रुत्व॑न्तं वृष॒भं वा॑वृधा॒नमक॑वारिं दि॒व्य शा॒समिन्द्रमClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.19म॒रुत्वा॑ इन्द्र वृष॒भो रणा॑य॒ पिबा॒ सोम॑मनुष्व॒धं मदा॑य ।Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.20म॒हा इन्द्रो॒ य ओज॑सा प॒र्जन्यो॑ वृष्टि॒मा इ॑व । स्तोमैरClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.41म॒हा इन्द्रो॒ वज्र॑बाहुः षोड॒शी शर्म॑ यच्छतु । स्व॒स्ति नोClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.21म॒हा इन्द्रो॑ नृ॒वदा च॑र््षणि॒प्रा उ॒त द्वि॒बर््हा॑ अमि॒नःClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.5.1म॒हाह॑वि॒ऱ्होता । स॒त्यह॑विरध्व॒र्युः । अच्यु॑तपाजा अ॒ग्नClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.12.1म॒ही॒नां पयो॑ऽसि॒ विहि॑तन्देव॒त्रा । ज्यो॒ति॒र्भा अ॑सि॒ वन॒Click to see full text
संहिता (Samhita)3.2.6म॒ही॒नाम्पयो॑ऽसि॒ विश्वे॑षां दे॒वानां त॒नूर््ऋ॒ध्यास॑म॒द्यClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.14मधु॑श्च॒ माध॑वश्च शु॒क्रश्च॒ शुचि॑श्च॒ नभ॑श्च नभ॒स्य॑श्चे॒षClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.11मधु॑श्च॒ माध॑वश्च॒ वास॑न्तिकावृ॒तू शु॒क्रश्च॒ शुचि॑श्च॒ ग्रClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.7मनुः॑ पृथि॒व्या य॒ज्ञिय॑मैच्छ॒थ्स घृ॒तं निषि॑क्तमविन्द॒थ्सोClick to see full text
संहिता (Samhita)1.5.10मम॒ नाम॑ प्रथ॒मं जा॑तवेदः पि॒ता मा॒ता च॑ दधतु॒र्यदग्रे । तClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.14ममाग्ने॒ वर्चो॑ विह॒वेष्व॑स्तु व॒यं त्वेन्धा॑नास्त॒नुव॑म्पClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.9मयि॑ गृह्णा॒म्यग्रे॑ अ॒ग्नि रा॒यस्पोषा॑य सुप्रजा॒स्त्वाय॑Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.9.1मयि॑ पर्वतपूरु॒षम् । मयि॑ पर्वतवर्च॒सम् । मयि॑ पर्वतभेष॒जम्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.3.7मा छन्दः॑ प्र॒मा छन्दः॑ प्रति॒मा छन्दोऽस्री॒विश्छन्दः॑ प॒ङClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.13.1मा ते॑ कुमा॒र रक्षो॑वधी॒न्मा धे॒नुर॑त्यासा॒रिणी । प्रि॒याClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.8मा नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो अर्य॒मायुरिन्द्र॑ ऋभु॒ख्षा म॒रुतः॒ परClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.7मा नो॑ हिसीज्जनि॒ता यः पृ॑थि॒व्या यो वा॒ दिव॑ स॒त्यध॑र्माClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.9मा॒रु॒तम॑सि म॒रुता॒मोज॒ इति॑ कृ॒ष्णं वासः॑ कृ॒ष्णतू॑ष॒म्परिClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.7मा॒रु॒तम॑सि म॒रुता॒मोजो॒ऽपां धाराम्भिन्द्धि र॒मय॑त मरुतः शClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.8मि॒त्रं दे॒वा अ॑ब्रुव॒न्थ्सोम॒॒ राजा॑न हना॒मेति॒ सोऽब्रवClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.15मि॒त्रावरु॑णौ॒ श्रोणीभ्यामिन्द्रा॒ग्नी शि॑ख॒ण्डाभ्या॒मिन्दClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.1.5मि॒त्रो वा अ॑कामयत । मि॒त्र॒धेय॑मे॒षु लो॒केष्व॒भिज॑येय॒मितिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.10मि॒त्रो॑ऽसि॒ वरु॑णो॒ऽसीत्या॑ह । मै॒त्रव्वाँ अहः॑ । वा॒रु॒णीClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.5मि॒त्रो॑ऽसि॒ वरु॑णोऽसि । सम॒हं विश्वैर्दे॒वैः । ख्ष॒त्रस्यClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.16मि॒त्रो॑ऽसि॒ वरु॑णोऽसि॒ सम॒हं विश्वैर्दे॒वैः ख्ष॒त्त्रस्य॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.13मू॒र्धानं॑ दि॒वो अ॑र॒तिं पृ॑थि॒व्या वैश्वान॒रमृ॒ताय॑ जा॒तमClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.39.1मे॒धा दे॒वी जु॒षमा॑णा न॒ आगाद्वि॒श्वाची॑ भ॒द्रा सु॑मन॒स्यमClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.40.1मे॒धां म॒ इन्द्रो॑ ददातु मे॒धान्दे॒वी सर॑स्वती । मे॒धां मे॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.12मे॒षस्त्वा॑ पच॒तैर॑वतु॒ लोहि॑तग्रीव॒श्छागैः शल्म॒लिर्वृद्धClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.11मेद॑सा॒ स्रुचौ॒ प्रोर्णो॑ति॒ मेदो॑रूपा॒ वै प॒शवो॑ रू॒पमे॒वClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.17य आत्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उ॒पास॑ते प्र॒शिषं॒ यस्य॑ दे॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.6.2य इ॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ जुह्व॒दृषि॒ऱ्होता॑ निष॒सादा॑ पि॒तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.2.1य ए॒तस्य॑ प॒थो गो॒प्तार॒स्तेभ्य॒स्स्वाहा॒ य ए॒तस्य॑ प॒थो र॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.1.3य॒ज्ञं वा ए॒तथ्सम्भ॑रन्ति॒ यथ्सो॑म॒क्रय॑ण्यै प॒दय्यँ॑ज्ञमु॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.4.9य॒ज्ञस्य॒ शिरोऽच्छिद्यत॒ ते दे॒वा अ॒श्विना॑वब्रुवन्भि॒षजौ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.2य॒ज्ञस्य॑ घो॒षद॑सि॒ प्रत्यु॑ष्ट॒॒ रक्ष॒ प्रत्यु॑ष्टा॒ अराClick to see full text
संहिता (Samhita)6.5.3य॒ज्ञेन॒ वै दे॒वाः सु॑व॒र्गं लो॒कमा॑य॒न्ते॑ऽमन्यन्त मनु॒ष्यClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.1य॒ज्ञेन॒ वै प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ता उ॑प॒यड्भि॑रे॒वासृClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.5य॒ज्ञो रा॒यो य॒ज्ञ ई॑शे॒ वसू॑नाम् । य॒ज्ञस्स॒स्याना॑मु॒त सुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.11य॒म्यै॑ यम॒सूम् । अथ॑र्व॒भ्योऽव॑तोकाम् । स॒व्वँ॒थ्स॒राय॑ परClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.4य पि॒तुर॑नु॒जाया पु॒त्रः । स पु॒रस्तान्नयति । यो मा॒तुरClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.16यः प्रा॑ण॒तो नि॑मिष॒तो म॑हि॒त्वैक॒ इद्राजा॒ जग॑तो ब॒भूव॑ ।Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.6.1यच्चा॒मृत॒य्यँच्च॒ मर्त्यम् । यच्च॒ प्राणि॑ति॒ यच्च॒ न । सClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.3यजु॑षा॒ वा ए॒षा क्रि॑यते॒ यजु॑षा पच्यते॒ यजु॑षा॒ वि मु॑च्यतClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.10यत्क॒लया॑ ते श॒फेन॑ ते क्रीणा॒नीति॒ पणे॒तागो॑अर्घ॒॒ सोमं॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.13यत्ते॒ ग्राव्ण्णा॑ चिच्छि॒दुस्सो॑म राजन्न् । प्रि॒याण्यङ्गाClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.6.1यत्तेऽचि॑त॒य्यँदु॑ चि॒तन्ते॑ अग्ने । यत्त॑ ऊ॒नय्यँदु॒ तेऽतिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.6यत्त्रि॒षु यूपेष्वा॒लभे॑त । ब॒हि॒र्धाऽस्मा॑दिन्द्रि॒यव्वीँClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.7यत्पत्नी॑ गृहमे॒धीय॑स्याश्ञी॒यात् । गृ॒ह॒मे॒ध्ये॑व स्यात्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.2यत्पुण्य॒न्नक्ष॑त्रम् । तद्बट्कु॑र्वीतोपव्यु॒षम् । य॒दा वैClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.5यथा॒ वै पु॒त्रो जा॒तो म्रि॒यत॑ ए॒वं वा ए॒ष म्रि॑यते॒ यस्या॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.2यथा॒ वै म॑नु॒ष्या॑ ए॒वं दे॒वा अग्र॑ आस॒न्ते॑ऽकामय॒न्ताव॑र्तClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.7यथा॒ वै स॑मृतसो॒मा ए॒वं वा ए॒ते स॑मृतय॒ज्ञा यद्द॑र््शपूर्णमClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.6यथा॒ वै ह॒विषो॑ गृही॒तस्य॒ स्कन्द॑ति । ए॒वव्वाँ ए॒तदश्व॑स्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.8यथा॒ वै ह॒विषो॑ गृही॒तस्य॒ स्कन्द॑ति । ए॒वव्वाँ ए॒तदश्व॑स्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.9.1यथा॑ वृ॒क्षस्य॑ सं॒पुष्पि॑तस्य दू॒राद्ग॒न्धो वात्ये॒वं पुणClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.10यद॒ग्निमु॒द्धर॑ति । वस॑व॒स्तर्ह्य॒ग्निः । तस्मि॒न्॒ यस्य॒ तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.8यद॒स्य पा॒रे रज॑सः । शु॒क्रञ्ज्योति॒रजा॑यत । तन्न॑ पर्‌ष॒दClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.10यद॑ग्ने॒ यानि॒ कानि॒ चा ते॒ दारू॑णि द॒ध्मसि॑ । तद॑स्तु॒ तुभClick to see full text
संहिता (Samhita)4.6.7यदक्र॑न्दः प्रथ॒मं जाय॑मान उ॒द्यन्थ्स॑मु॒द्रादु॒त वा॒ पुरी॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.4.1यददीव्यन्नृ॒णम॒हं ब॒भूवादि॑थ्सन्वा सञ्ज॒गर॒ जनेभ्यः । अ॒गClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.2यदाग्ने॒यो भव॑ति । अ॒ग्निमु॑खा॒ ह्यृद्धिः॑ । अथ॒ यत्पौ॒ष्णClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.3यदाग्ने॒यो भव॑ति । आ॒ग्ने॒यो वै ब्राह्म॒णः । अथ॒ यथ्सौ॒म्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.7यदाकू॑ताथ्स॒मसु॑स्रोद्धृ॒दो वा॒ मन॑सो वा॒ सम्भृ॑तं॒ चख्षु॑षClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.5यदि॒ सोमौ॒ ससु॑तौ॒ स्याताम्मह॒ति रात्रि॑यै प्रातरनुवा॒कमुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.31.1यदी॑षि॒तो यदि॑ वा स्वका॒मी । भ॒येड॑को वद॑ति॒ वाच॑मे॒ताम् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)6.2.1यदु॒भौ वि॒मुच्या॑ति॒थ्यं गृ॑ह्णी॒याद्य॒ज्ञं विच्छि॑न्द्या॒दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.34.1यदे॒तद्भू॒तान्य॑न्वा॒विश्य॑ । दैवी॒व्वाँच॑व्वँ॒दसि॑ । द्वि॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.30.1यदे॒तद्वृ॑क॒सो भू॒त्वा । वाग्देव्यभि॒राय॑सि । द्वि॒षन्तं॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.1यदेके॑न सस्था॒पय॑ति य॒ज्ञस्य॒ संत॑त्या॒ अवि॑च्छेदायै॒न्द्रClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.14यद्दि॑दी॒ख्षे मन॑सा॒ यच्च॑ वा॒चा । यद्वा प्रा॒णैश्चख्षु॑षाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.6यद्दे॑वा देव॒हेड॑नम् । देवा॑सश्चकृ॒मा व॒यम् । अ॒ग्निर्मा॒ तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.12यद्दे॑वा देव॒हेड॑नम् । देवा॑सश्चकृ॒मा व॒यम् । आदि॑त्या॒स्तसClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.3.1यद्दे॑वा देव॒हेळ॑न॒न्देवा॑सश्चकृ॒मा व॒यम् । आदि॑त्या॒स्तस्मClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.15.1यद्भूमेः क्रू॒रं तदि॒तो ह॑रामि॒ परा॑ची॒न्निर्ऋ॑तिं॒ निर्वाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.17यद्यश्व॑मुप॒तप॑द्वि॒न्देत् । आ॒ग्ने॒यम॒ष्टाक॑पाल॒न्निर्व॑पेClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.5यद्वा अनी॑शानो भा॒रमा॑द॒त्ते वि वै स लि॑शते॒ यद्द्वाद॑श सा॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.2यद्विष्ष॑ण्णेन जुहु॒यात् । अप्र॑जा अप॒शुर्यज॑मानस्स्यात् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)3.2.9यद्वै होताध्व॒र्युम॑भ्या॒ह्वय॑ते॒ वज्र॑मेनम॒भि प्र व॑र्तय॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.4.1यन्ते॑ अ॒ग्निमम॑न्थाम वृष॒भाये॑व॒ पक्त॑वे । इ॒मन्त श॑मयामसClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.10यन्नव॒मैत्तन्नव॑नीतमभव॒द्यदस॑र्प॒त्तथ्स॒र्पिर॑भव॒द्यदध्रि॑यClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.19.1यन्मे॑ मा॒ता प्रलु॑लोभ॒ चर॒त्यन॑नुव्रता । तन्मे॒ रेतः॑ पि॒तClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.6.1यश्छन्द॑सामृष॒भो वि॒श्वरू॑प॒श्छन्दोभ्य॒श्छन्दा॑स्यावि॒वेशClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.4.1यश्छन्द॑सामृष॒भो वि॒श्वरू॑पः । छन्दो॒भ्योऽद्ध्य॒मृताथ्सम्बClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.46यस्त्वा॑ हृ॒दा की॒रिणा॒ मन्य॑मा॒नोऽम॑र्त्यं॒ मर्त्यो॒ जोह॑वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.19.1यस्य॒ वैक॑ङ्कत्यग्निहोत्र॒हव॑णी भवति॒ प्रति॑ष्ठिताः॒ प्रत्यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.5यस्य॑ प्रातस्सव॒ने सोमो॑ऽति॒रिच्य॑ते । माध्य॑न्दिन॒॒ सव॑नंClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.6या जा॒ता ओष॑धयो दे॒वेभ्य॑स्त्रियु॒गम्पु॒रा । मन्दा॑मि ब॒भ्रClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.22.1या त॑ ए॒षा र॑रा॒ट्या॑ त॒नूर्म॒न्योर्मृ॒द्ध्रस्य॒ नाशि॑नी ।Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.14.1या पु॒रस्ताद्वि॒द्युदाप॑तत् । तान्त॑ ए॒तेनाव॑ यजे॒ स्वाहाClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.13या वा॑मिन्द्रावरुणा यत॒व्या॑ त॒नूस्तये॒ममह॑सो मुञ्चत॒य्याँClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.6या वां॒ कशा॒ मधु॑म॒त्यश्वि॑ना सू॒नृता॑वती । तया॑ य॒ज्ञं मि॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.4या पु॒रस्तात्प्र॒स्रव॑न्ति । उ॒परि॑ष्टाथ्स॒र्वत॑श्च॒ याःClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.10.1यां प्र॑थ॒मामिष्ट॑कामुप॒दधा॑ति । इ॒मन्तया॑ लो॒कम॒भि ज॑यति ।Click to see full text
संहिता (Samhita)3.5.9यां वा अ॑ध्व॒र्युश्च॒ यज॑मानश्च दे॒वता॑मन्तरि॒तस्तस्या॒ आ वClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.3याव॑ती॒ वै पृ॑थि॒वी तस्यै॑ य॒म आधि॑पत्य॒म्परी॑याय॒ यो वै य॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.1.2याव॑न्तो॒ वै दे॒वा य॒ज्ञायापु॑नत॒ त ए॒वाभ॑व॒न्॒ य ए॒वं वि॒दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.18.1यास्ते॑ अग्न आ॒र्द्रा योन॑यो॒ याः कु॑ला॒यिनीः । ये ते॑ अग्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.22.1यास्ते॑ अग्ने घो॒रास्त॒नुवः॑ । क्षुच्च॒ तृष्णा च॑ । अस्नु॒कClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.8यास्ते॑ अग्ने स॒मिधो॒ यानि॒ धाम॒ या जि॒ह्वा जा॑तवेदो॒ यो अ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)2.6.11यु॒ख्ष्वा हि दे॑व॒हूत॑मा॒॒ अश्वा॑ अग्ने र॒थीरि॑व । नि होतClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.2.1यु॒ञ्जते॒ मन॑ उ॒त यु॑ञ्जते॒ धियः॑ । विप्रा॒ विप्र॑स्य बृह॒तClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.13यु॒ञ्जते॒ मन॑ उ॒त यु॑ञ्जते॒ धियो॒ विप्रा॒ विप्र॑स्य बृह॒तोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.4यु॒ञ्जन्ति॑ ब्र॒ध्नमित्या॑ह । अ॒सौ वा आ॑दि॒त्यो ब्र॒ध्नः ।Click to see full text
संहिता (Samhita)4.1.1यु॒ञ्जा॒नः प्र॑थ॒मम्मन॑स्त॒त्वाय॑ सवि॒ता धियः॑ । अ॒ग्निं ज्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.4.2यु॒व सु॒राम॑मश्विना । नमु॑चावासु॒रे सचा । वि॒पि॒पा॒ना शु॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.17ये के॒शिन॑ प्रथ॒मास्स॒त्रमास॑त । येभि॒राभृ॑त॒य्यँदि॒दव्विँClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.24ये ते॒ पन्था॑नः सवितः पू॒र्व्यासो॑ऽरे॒णवो॒ वित॑ता अ॒न्तरि॑खClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.4ये दे॒वा य॑ज्ञ॒हनो॑ यज्ञ॒मुषः॑ पृथि॒व्यामध्यास॑ते । अ॒ग्निरClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.10ये दे॑वा दि॒व्येका॑दश॒ स्थ पृ॑थि॒व्यामध्येका॑दश॒ स्थाऽप्सु॒Click to see full text
संहिता (Samhita)4.6.9ये वा॒जिन॑म्परि॒पश्य॑न्ति प॒क्वं य ई॑मा॒हुः सु॑र॒भिर्निऱ्हClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.11ये वै च॒त्वार॒स्स्तोमाः । कृ॒तन्तत् । अथ॒ ये पञ्च॑ । कलि॒सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.15यो अर्व॑न्तं॒ जिघा॑सति॒ तम॒भ्य॑मीति॒ वरु॑णः । प॒रो मर्तः॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.15यो वा अ॒ग्नाव॒ग्निः प्र॑ह्रि॒यते॒ यश्च॒ सोमो॒ राजा॒ तयो॑रे॒Click to see full text
संहिता (Samhita)3.1.6यो वा अय॑थादेवतं य॒ज्ञमु॑प॒चर॒त्या दे॒वताभ्यो वृश्च्यते॒ पClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.1यो वा अय॑थादेवतम॒ग्निं चि॑नु॒त आ दे॒वताभ्यो वृश्च्यते॒ पापClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.3.10यो वा अय॑थादेवतय्यँ॒ज्ञमु॑प॒चर॑ति । आ दे॒वताभ्यो वृश्च्यतेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.3.3यो वा अवि॑द्वान्निव॒र्तय॑ते । विशी॑र्‌षा॒ सपाप्मा॒ऽमुष्मि॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.23यो वा अश्व॑स्य॒ मेध्य॑स्य॒ लोम॑नी॒ वेद॑ । अश्व॑स्यै॒व मेध्यClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.25यो वा अश्व॑स्य॒ मेध्य॑स्य॒ शिरो॒ वेद॑ शीऱ्ष॒ण्वान्मेध्यो॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.1.9यो वै दे॒वान्दे॑वयश॒सेना॒र्पय॑ति मनु॒ष्यान्मनुष्ययश॒सेन॑ दClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.1यो वै पव॑मानानामन्वारो॒हान््वि॒द्वान््यज॒तेऽनु॒ पव॑माना॒नाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.3यो वै ब्रह्म॑णे दे॒वेभ्य॑ प्र॒जाप॑त॒येऽप्र॑तिप्रो॒च्याश्व॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.6.8यो वै श्र॒द्धामना॑रभ्य य॒ज्ञेन॒ यज॑ते॒ नास्ये॒ष्टाय॒ श्रद्दClick to see full text
संहिता (Samhita)1.6.11यो वै स॑प्तद॒शं प्र॒जाप॑तिं य॒ज्ञम॒न्वाय॑त्तं॒ वेद॒ प्रति॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.5यो वै सोमे॑न सू॒यते । स दे॑वस॒वः । य प॒शुना॑ सू॒यते । सClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.22.1यो॑ऽपां पुष्प॒व्वेँद॑ । पुष्प॑वान्प्र॒जावान्पशु॒मान्भ॑वतिClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.14.1योऽसौ॑ त॒पन्नु॒देति॑ । स सर्वे॑षां भू॒तानां प्रा॒णाना॒दायोClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.14योक्त्रं॒ गृध्रा॑भिर्यु॒गमान॑तेन चि॒त्तम्मन्या॑भिः संक्रो॒शClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.4.1योगे॑योगे त॒वस्त॑रमि॒मम॑ग्न॒ आयु॑षे॒ वर्च॑से कृ॒धीति॒ द्वेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.2र॒क्षो॒हणो॑ वलग॒हनो॑ वैष्ण॒वान्ख॑नामी॒दम॒हं तं व॑ल॒गमुद्व॑पClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.3र॒त्निना॑मे॒तानि॑ ह॒वीषि॑ भवन्ति । ए॒ते वै रा॒ष्ट्रस्य॑ प्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.4.1र॒श्मिर॑सि॒ ख्षया॑य त्वा॒ ख्षयं॑ जिन्व॒ प्रेति॑रसि॒ धर्मा॑यClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.6र॒श्मिरित्ये॒वादि॒त्यम॑सृजत॒ प्रेति॒रिति॒ धर्म॒मन्वि॑ति॒रितClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.2.1रक्षा॑सि॒ ह वा॑ पुरोऽनुवा॒के तपोग्र॑मतिष्ठन्त॒ तान्प्र॒जापClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.8रज॑नो॒ वै कौ॑णे॒यः क्र॑तु॒जितं॒ जान॑किं चख्षु॒र्वन्य॑मया॒त्Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.8रा॒ष्ट्रका॑माय होत॒व्या॑ रा॒ष्ट्रं वै राष्ट्र॒भृतो॑ रा॒ष्टClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.20राज्जु॑दालमग्नि॒ष्ठं मि॑नोति । भ्रू॒ण॒ह॒त्याया॒ अप॑हत्यै ।Click to see full text
काठकम् (Kataka)1.6.1राज्ञी॑ वि॒राज्ञी । स॒म्राज्ञी स्व॒राज्ञी । अ॒र्चिश्शो॒चClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.2राज्ञ्य॑सि॒ प्राची॒ दिग्वस॑वस्ते दे॒वा अधि॑पतयो॒ऽग्निऱ्हे॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.16.1रिच्य॑त इव॒ वा ए॒ष प्रेव रि॑च्यते॒ यो या॒जय॑ति॒ प्रति॑ वा गClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.3रु॒द्रो वा ए॒ष यद॒ग्निः स ए॒तऱ्हि॑ जा॒तो यऱ्हि॒ सर्व॑श्चिClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.3रु॒द्रो वा ए॒षः । यद॒ग्निः । पत्नी स्था॒ली । यन्मध्ये॒ऽग्नClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.19रुरू॑ रौ॒द्रः कृ॑कला॒सः श॒कुनिः॒ पिप्प॑का॒ ते श॑र॒व्या॑यै हClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.11रोहि॑तो धू॒म्ररो॑हितः क॒र्कन्धु॑रोहित॒स्ते प्रा॑जाप॒त्या ब॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.1.7रौ॒द्रङ्गवि॑ । वा॒य॒व्य॑मुप॑सृष्टम् । आ॒श्वि॒नन्दु॒ह्यमा॑नमClick to see full text
काठकम् (Kataka)2.1.1लो॒को॑ऽसि स्व॒र्गो॑ऽसि । अ॒न॒न्तोऽस्यपा॒रो॑ऽसि । अख्षि॑तोऽClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.7व॒ष॒ट्का॒रो वै गा॑यत्रि॒यै शिरोऽच्छिन॒त्तस्यै॒ रसः॒ परा॑ऽपClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.7व॒ष॒ट्का॒रो वै गा॑यत्रि॒यै शिरोऽच्छिन॒त्तस्यै॒ रसः॒ परा॑पतClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.19व॒स॒न्तेन॒र्तुना॑ दे॒वाः । वस॑वस्त्रि॒वृता स्तु॒तम् । र॒थ॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.2.10वज्रो॒ वै स्फ्यः । यद॒न्वञ्चं॑ धा॒रयेत् । वज्रेऽध्व॒र्युःClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.20वन॒स्पति॑भ्यः॒ स्वाहा॒ मूलेभ्यः॒ स्वाहा॒ तूलेभ्यः॒ स्वाहाClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.6वयो॒ वा अ॒ग्निर्यद॑ग्नि॒चित्प॒ख्षिणोऽश्ञी॒यात्तमे॒वाग्निम॑Click to see full text
संहिता (Samhita)2.1.9वरु॑ण सुषुवा॒णम॒न्नाद्य॒न्नोपा॑नम॒थ्स ए॒ताव्वाँ॑रु॒णीङ्कृ॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.8.1वरु॑णस्य सुषुवा॒णस्य॑ दश॒धेन्द्रि॒यव्वीँ॒र्यं॑ परा॑ऽपतत् ।Click to see full text
संहिता (Samhita)4.1.6वस॑वस्त्वा धूपयन्तु गाय॒त्रेण॒ छन्द॑साङ्गिर॒स्वद्रु॒द्रास्तClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.3वस॑वस्त्वा॒ प्र वृ॑हन्तु गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा॒ऽग्नेः प्रि॒यम्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.7वसि॑ष्ठो ह॒तपु॑त्रोऽकामयत वि॒न्देय॑ प्र॒जाम॒भि सौ॑दा॒सान्भ॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.7वसू॑नां॒ त्वाऽधी॑तेन । रु॒द्राणा॑मू॒र्म्या । आ॒दि॒त्यानां॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.4.8वसो॒र्धारां जुहोति॒ वसोर्मे॒ धारा॑स॒दिति॒ वा ए॒षा हू॑यतेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.2.5वस्व्य॑सि रु॒द्राऽस्यदि॑तिरस्यादि॒त्याऽसि॑ शु॒क्राऽसि॑ च॒न्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.2वा॒चस्पत॑ये पवस्व वाजि॒न् वृषा॒ वृष्णो॑ अ॒॒शुभ्यां॒ गभ॑स्तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.18वा॒चे पुरु॑ष॒मा ल॑भते । प्रा॒णम॑पा॒नव्व्याँ॒नमु॑दा॒न स॑मा॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.44.1वा॒म॒दे॒वाय॒ नमो ज्ये॒ष्ठाय॒ नमो॑ रु॒द्राय॒ नमः॒ काला॑य॒ नClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.23वा॒मम॒द्य स॑वितर्वा॒ममु॒ श्वो दि॒वेदि॑वे वा॒मम॒स्मभ्य॑ सावClick to see full text
संहिता (Samhita)2.1.1वा॒य॒व्य॑ श्वे॒तमाल॑भेत॒ भूति॑कामो वा॒युर्वैH क्षेपि॑ष्ठाClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.5वा॒युर॑सि प्रा॒णो नाम॑ सवि॒तुराधि॑पत्येऽपा॒नम्मे॑ दा॒श्चख्षClick to see full text
संहिता (Samhita)3.3.2वा॒युऱ्हिं॑क॒र्ताऽग्निः प्र॑स्तो॒ता प्र॒जाप॑तिः॒ साम॒ बृह॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.7.22वा॒योः प॑ख्ष॒तिः सर॑स्वतो॒ निप॑ख्षतिश्च॒न्द्रम॑सस्तृ॒तीया॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.20वा॒रु॒णास्त्रयः॑ कृ॒ष्णल॑लामा॒ वरु॑णाय॒ राज्ञे॒ त्रयो॒ रोहिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.6वा॒रु॒णो वा अ॒ग्निरुप॑नद्धो॒ वि पाज॒सेति॒ वि स्र॑सयति सवि॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.16वा॒रु॒णो वा अश्वः॑ । तन्दे॒वत॑या॒ व्य॑र्धयति । यत्प्रा॑जाप॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.1.11वा॒रु॒णो वै क्री॒तः सोम॒ उप॑नद्धो मि॒त्रो न॒ एहि॒ सुमि॑त्रधClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.9वाक्त॒ आ प्या॑यतां प्रा॒णस्त॒ आ प्या॑यतां॒ चक्षु॑स्त॒ आ प्यClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.6.1वाग्घोता । दी॒क्षा पत्नी । वातोऽध्व॒र्युः । आपो॑ऽभिग॒रःClick to see full text
संहिता (Samhita)6.4.7वाग्वा ए॒षा यदैन्द्रवाय॒वो यदैन्द्रवाय॒वाग्रा॒ ग्रहा॑ गृ॒Click to see full text
संहिता (Samhita)6.1.4वाग्वै दे॒वेभ्योऽपाक्रामद्यज्ञा॒याति॑ष्ठमाना॒ सा वन॒स्पती॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.52.1वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकूतिसङ्कल्पा मेClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.12वाज॒॒ हनूभ्याम॒प आ॒स्ये॑नादि॒त्याञ्छ्मश्रु॑भिरुपया॒ममध॑रेClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.13वाज॑स्य मा प्रस॒वेनोद्ग्रा॒भेणोद॑ग्रभीत् । अथा॑ स॒पत्ना॒॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.7.10वाज॑स्ये॒मं प्र॑स॒वः सु॑षुवे॒ अग्रे॒ सोम॒॒ राजा॑न॒मोष॑धीष्Click to see full text
संहिता (Samhita)4.7.12वाजो॑ नः स॒प्त प्र॒दिश॒श्चत॑स्रो वा परा॒वतः॑ । वाजो॑ नो॒ विClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.7.1वात॑रशना ह॒ वा ऋष॑यश्श्रम॒णा ऊ॒र्ध्वम॑न्थि॒नो ब॑भूवु॒स्तानृClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.6वार्त्र॑हत्याय॒ शव॑से । पृ॒त॒ना॒साह्या॑य च । इन्द्र॒ त्वा वClick to see full text
संहिता (Samhita)3.4.10वास्तोष्पते॒ प्रति॑ जानीह्य॒स्मान्थ्स्वा॑वे॒शो अ॑नमी॒वो भ॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.1.5वि पाज॑सा पृ॒थुना॒ शोशु॑चानो॒ बाध॑स्व द्वि॒षो र॒क्षसो॒ अमी॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.4.1वि वा ए॒तस्य॑ य॒ज्ञ ऋ॑ध्यते॒ यस्य॑ ह॒विर॑ति॒रिच्य॑ते॒ सूर्यClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.4वि वा ए॒तौ द्वि॑षाते॒ यश्च॑ पु॒राग्निर्यश्चो॒खाया॒॒ समि॑त॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.3वि वा ए॒ष इ॑न्द्रि॒येण॑ वी॒र्ये॑णर्ध्यते । यस्याहि॑ताग्नेर॒Click to see full text
संहिता (Samhita)7.2.18वि॒॒श॒त्यै स्वाहा॑ चत्वारि॒॒शते॒ स्वाहा॑ ष॒ष्ट्यै स्वाहा॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.2.12वि॒त्ताय॑नी मेऽसि ति॒क्ताय॑नी मे॒ऽस्यव॑तान्मा नाथि॒तमव॑तान्Click to see full text
काठकम् (Kataka)1.8.1वि॒प॒श्चिते॒ पव॑मानाय गायत । म॒ही न धारात्यन्धो॑ अऱ्षति ।Click to see full text
संहिता (Samhita)1.3.3वि॒भूर॑सि प्र॒वाह॑णो॒ वह्नि॑रसि हव्य॒वाह॑नः श्वा॒त्रो॑ऽसि॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.17वि॒भूर्मा॒त्रा प्र॒भू पि॒त्रेत्य॑श्वना॒मानि॑ जुहोति । उ॒भयClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.9वि॒भूर्मा॒त्रा प्र॒भू पि॒त्रेत्या॑ह । इ॒यव्वैँ मा॒ता । अ॒सClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.12वि॒भूर्मा॒त्रा प्र॒भूः पि॒त्राश्वो॑ऽसि॒ हयो॒ऽस्यत्यो॑ऽसि॒ नClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.5वि॒श्वक॑र्मा दि॒शाम्पतिः॒ स नः॑ प॒शून्पा॑तु॒ सोऽस्मान्पा॑तClick to see full text
संहिता (Samhita)2.5.1वि॒श्वरू॑पो॒ वै त्वा॒ष्ट्रः पु॒रोहि॑तो दे॒वाना॑मासीथ्स्व॒स्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.28.1विगा इ॑न्द्र वि॒चरन्थ्स्पाशयस्व । स्व॒पन्त॑मिन्द्र पशु॒मन्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.58.1विवि॑ट्टि॒ स्वाहा । (73)Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.28.1विशीर्ष्णीङ्गृध्र॑शीर्ष्णीञ्च । अपेतो॑ निर्ऋ॒ति ह॑थः । परClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.8.1विश्वा॒ आशा॑ दक्षिण॒सदित्या॑ह । विश्वा॑ने॒व दे॒वान्प्री॑णातClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.13.1विष्णु॒र्योनि॑ङ्कल्पयतु॒ त्वष्टा॑ रू॒पाणि॑ पिशतु । आसि॑ञ्चClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.1विष्णु॑मुखा॒ वै दे॒वाश्छन्दो॑भिरि॒माल्लोँ॒कान॑नपज॒य्यम॒भ्य॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.2.1विष्णोः॒ क्रमोऽस्यभिमाति॒हा गा॑य॒त्रं छन्द॒ आ रो॑ह पृथि॒वीClick to see full text
संहिता (Samhita)5.3.10वृ॒ष्टि॒सनी॒रुप॑ दधाति॒ वृष्टि॑मे॒वाव॑ रुन्द्धे॒ यदे॑क॒धोप॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.5वृषा॒सो अ॒॒शु प॑वते ह॒विष्मा॒न्थ्सोमः॑ । इन्द्र॑स्य भा॒गClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.7वृषाऽस्य॒॒शुर्वृ॑ष॒भाय॑ गृह्यसे । वृषा॒ऽयमु॒ग्रो नृ॒चख्ष॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.3.1वृष्णो॒ अश्व॑स्य नि॒ष्पद॑सि । वरु॑णस्त्वा धृ॒तव्र॑त॒ आधू॑पयClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.11.1वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनम॑नुशा॒स्ति । सत्य॒व्वँद । धर्म॒ञClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.2वै॒श्व॒दे॒वेन॒ वै प्र॒जाप॑ति प्र॒जा अ॑सृजत । तास्सृ॒ष्टा नClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.6.8वै॒श्व॒दे॒वेन॒ वै प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत । ता व॑रुणप्रघाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.11वै॒श्व॒दे॒वो वा अश्वः॑ । तय्यँत्प्रा॑जाप॒त्यङ्कु॒र्यात् । यClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.5वै॒श्वा॒न॒रन्द्वाद॑शकपाल॒न्निर्व॑पेद्वारु॒णञ्च॒रुन्द॑धि॒क्रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.6.1वै॒श्वा॒न॒राय॒ प्रति॑वेदयामो॒ यदी॑नृ॒ण स॑ङ्ग॒रो दे॒वता॑सुClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)4.6.1वै॒श्वा॒न॒रे ह॒विरि॒दञ्जु॑होमि साह॒स्रमुथ्स॑ श॒तधा॑रमे॒तम्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.5.11वै॒श्वा॒न॒रो न॑ ऊ॒त्याऽऽप्र या॑तु परा॒वतः॑ । अ॒ग्निरु॒क्थेनClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.3वै॒ष्ण॒व्यर्चा हु॒त्वा यूप॒मच्छै॑ति वैष्ण॒वो वै दे॒वत॑या॒ यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.15व्या॒घ्रो॑ऽयम॒ग्नौ च॑रति॒ प्रवि॑ष्टः । ऋषी॑णां पु॒त्रो अ॑भिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.2व्यृ॑द्धं॒ वा ए॒तद्य॒ज्ञस्य॒ यद॑य॒जुष्के॑ण क्रि॒यत॑ इ॒माम॑गClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.20श॒ताय॒ स्वाहा॑ स॒हस्रा॑य॒ स्वाहा॒ऽयुता॑य॒ स्वाहा॑ नि॒युता॑यClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.1.9श॒मी॒ग॒र्भाद॒ग्निं म॑न्थति । ए॒षा वा अ॒ग्नेर्य॒ज्ञिया॑ त॒नूClick to see full text
संहिता (Samhita)4.7.3शं च॑ मे॒ मय॑श्च मे प्रि॒यं च॑ मेऽनुका॒मश्च॑ मे॒ काम॑श्च मेClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.18शका॑ भौ॒मी पा॒न्त्रः कशो॑ मान्थी॒लव॒स्ते पि॑तृ॒णामृ॑तू॒नांClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.42.1शन्नो॒ वातः॑ पवतां मात॒रिश्वा॒ शन्न॑स्तपतु॒ सूर्यः॑ । अहा॑नClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.12.1शन्नो॑ मि॒त्रश्शव्वँरु॑णः । शन्नो॑ भवत्वर्य॒मा । शन्न॒ इन्दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.1.1शन्नो॑ मि॒त्रश्शव्वँरु॑णः । शन्नो॑ भवत्वर्य॒मा । शन्न॒ इन्दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.55.1शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे॑ शुद्ध्य॒न्ता॒ञ्ज्योति॑र॒हव्विँ॒रजाClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.8.1शर्म॒ वर्मे॒दमाह॑रा॒स्यै नार्या॑ उप॒स्तिरे । सिनी॑वालि॒ प्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.13शि॒ति॒बा॒हुर॒न्यतः॑शितिबाहुः सम॒न्तशि॑तिबाहु॒स्त ऐन्द्रवायClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.53.1शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोदरजङ्घशिश्ञोपस्थपायवो मे॑ शुद्ध्य॒नClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.11शिरो॒ वा ए॒तद्य॒ज्ञस्य॒ यद्ध॑वि॒र्धान॑म्प्रा॒णा उ॑पर॒वा ह॑वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.6.1शिरो॒ वा ए॒तद्य॒ज्ञस्य॑ । यत् प्र॑व॒र्ग्यः॑ । ग्री॒वा उ॑प॒सClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.2.1शीक्षाव्व्याँख्यास्या॒मः । वर्णः॒ स्वरः । मात्रा॒ बलम् । सClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.16शु॒ण्ठास्त्रयो॑ वैष्ण॒वा अ॑धीलोध॒कर्णा॒स्त्रयो॒ विष्ण॑व उरुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.5शुचि॒न्नु स्तोम॒॒ श्ञथ॑द्वृ॒त्रम् । उ॒भा वा॑मिन्द्राग्नी॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.1.3शुन्ध॑ध्व॒न्दैव्या॑य॒ कर्म॑णे देवय॒ज्यायै॑ मात॒रिश्व॑नो घ॒रClick to see full text
संहिता (Samhita)3.2.8श्ये॒नाय॒ पत्व॑ने॒ स्वाहा॒ वट्थ्स्व॒यम॑भिगूर्ताय॒ नमो॑ विष्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.36.1श्र॒द्धायां प्रा॒णे निवि॑श्या॒मृत॑ हु॒तम्प्रा॒णमन्ने॑नाप्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.3श्रमा॑य कौला॒लम् । मा॒यायै॑ कार्मा॒रम् । रू॒पाय॑ मणिका॒रम्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.5.6ष॒ड॒हैर्मासान्थ्स॒म्पाद्याह॒रुथ्सृ॑जन्ति षड॒हैऱ्हि मासानClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.9ष॒ड्भिर्दीख्षयति॒ षड्वा ऋ॒तव॑ ऋ॒तुभि॑रे॒वैनं॑ दीख्षयति स॒पClick to see full text
संहिता (Samhita)6.1.8षट्प॒दान्यनु॒ नि क्रा॑मति षड॒हं वाङ्नाति॑ वदत्यु॒त सं॑वथ्स॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.5.8स ईं पाहि॒ य ऋ॑जी॒षी तरु॑त्रः । यश्शिप्र॑वान्वृष॒भो यो म॑तClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.4.8स प्र॑त्न॒वन्नवी॑यसा । अग्ने द्यु॒म्नेन॑ स॒य्यँता । बृ॒हतClick to see full text
संहिता (Samhita)2.3.14स प्र॑त्न॒वन्नि काव्येन्द्रं॑ वो वि॒श्वत॒स्परीन्द्रं॒ नरः॑Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.6.1स य ए॒षोऽन्तर््हृ॑दय आका॒शः । तस्मि॑न्न॒यं पुरु॑षो मनो॒मयःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.5.10स स॑मु॒द्र उ॑त्तर॒त प्राज्व॑लद्भूम्य॒न्तेन॑ । ए॒ष वाव स स॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.4स॒जूरब्दोऽया॑वभिः स॒जूरु॒षा अरु॑णीभिः स॒जूः सूर्य॒ एत॑शेन सClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.42स॒जोषा॑ इन्द्र॒ सग॑णो म॒रुद्भिः॒ सोमं॑ पिब वृत्रहञ्छूर वि॒दClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.62.1स॒त्यं परं॒ पर॑ स॒त्य स॒त्येन॒ न सु॑व॒र्गाल्लो॒काच्च्य॑वनClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.1स॒त्यं प्रप॑द्ये । ऋ॒तं प्रप॑द्ये । अ॒मृतं॒ प्रप॑द्ये । प्रClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.6.1स॒त्येनोत्त॑भिता॒ भूमि॒स्सूर्ये॒णोत्त॑भिता॒ द्यौः । ऋ॒तेना॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.18स॒द्यो दीख्षयन्ति स॒द्यः सोमं॑ क्रीणन्ति पुण्डरिस्र॒जां प्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.43.1स॒द्योजा॒तं प्र॑पद्या॒मि॒ स॒द्योजा॒ताय॒ वै नमः॑ । भ॒वेभ॑वे॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.4स॒न्धये॑ जा॒रम् । गे॒हायो॑पप॒तिम् । निऱ्ऋ॑त्यै परिवि॒त्तम्Click to see full text
काठकम् (Kataka)2.5.1स॒प्त ते॑ अग्ने स॒मिध॑स्स॒प्त जि॒ह्वाः । स॒प्तऱ्ष॑यप्स॒प्तClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.7स॒प्तभि॑र्धूपयति स॒प्त वै शी॑ऱ्ष॒ण्याः प्रा॒णाः शिर॑ ए॒तदClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.8स॒प्तान्न॑हो॒माञ्जु॑होति । स॒प्त वा अन्ना॑नि । याव॑न्त्ये॒वClick to see full text
संहिता (Samhita)7.5.4स॒मा॒न्य॑ ऋचो॑ भवन्ति मनुष्यलो॒को वा ऋचो॑ मनुष्यलो॒कादे॒व नClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.2स॒मि॒ष्ट॒य॒जूषि॑ जुहोति य॒ज्ञस्य॒ समि॑ष्ट्यै॒ यद्वै य॒ज्ञसClick to see full text
संहिता (Samhita)4.4.12स॒मिद्दि॒शामा॒शया॑ नः सुव॒र्विन्मधो॒रतो॒ माध॑वः पात्व॒स्मानClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.13स॒मिध॒मा ति॑ष्ठ गाय॒त्री त्वा॒ छन्द॑सामवतु त्रि॒वृथ्स्तोमो॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.5.5स॒मिधो॑ अग्न॒ आज्य॑स्य वियन्तु । तनू॒नपा॑दग्न॒ आज्य॑स्य वेतClick to see full text
संहिता (Samhita)2.6.1स॒मिधो॑ यजति वस॒न्तमे॒वर्तू॒नामव॑ रुन्द्धे॒ तनू॒नपा॑तं यजतिClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.10स॒मीची॒ नामा॑सि॒ प्राची॒ दिक्तस्यास्ते॒ऽग्निरधि॑पतिरसि॒तोClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.11स॒मु॒द्रं ग॑च्छ॒ स्वाहा॒ऽन्तरि॑क्षं गच्छ॒ स्वाहा॑ दे॒व स॑वClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.9.1स॒मु॒द्राय॑ त्वा॒ वाता॑य॒ स्वाहा । स॒लि॒लाय॑ त्वा॒ वाता॑य॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.12.1स॒वि॒ता भू॒त्वा प्र॑थ॒मेऽह॒न्प्रवृ॑ज्यते । तेन॒ कामा॑ एतिClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.4.1स॒व्वँथ्स॒रो॑ऽसि परिवथ्स॒रो॑ऽसि । इ॒दा॒व॒थ्स॒रो॑ऽसीदुवथ्स॒रClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.3.1स॒ह नौ॒ यशः । स॒ह नौ ब्र॑ह्मव॒र्चसम् । अथातस्सहिताया उपनिषClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.7स॒ह॒स्र॒त॒म्या॑ वै यज॑मानः सुव॒र्गं लो॒कमे॑ति॒ सैन॑ सुव॒र्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.10.1स॒ह॒स्र॒वृदि॑यं भू॒मिः । प॒रव्व्योँ॑म स॒हस्र॑वृत् । अ॒श्विनClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.11.1स॒ह॒स्र॒शीर्॑षन्दे॒व॒व्विँ॒श्वाक्ष॑व्विँ॒श्वशं॑भुवम् । विश्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)5.13.1स॒हना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.12.1स॒हस्र॑शीर््षा॒ पुरु॑षः । स॒ह॒स्रा॒क्षस्स॒हस्र॑पात् । स भूमClick to see full text
संहिता (Samhita)4.5.11स॒हस्रा॑णि सहस्र॒शो ये रु॒द्रा अधि॒ भूम्याम् । तेषा॑ सहस्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.3.10सं ते॒ मन॑सा॒ मनः॒ सं प्रा॒णेन॑ प्रा॒णो जुष्टं॑ दे॒वेभ्यो॑Click to see full text
संहिता (Samhita)4.1.4सं ते॑ वा॒युर्मा॑त॒रिश्वा॑ दधातूत्ता॒नायै॒ हृद॑यं॒ यद्विलि॑Click to see full text
संहिता (Samhita)3.5.6सं त्वा॑ नह्यामि॒ पय॑सा घृ॒तेन॒ सं त्वा॑ नह्याम्य॒प ओष॑धीभिClick to see full text
संहिता (Samhita)1.5.6सं प॑श्यामि प्र॒जा अ॒हमिड॑प्रजसो मान॒वीः । सर्वा॑ भवन्तु नोClick to see full text
संहिता (Samhita)1.5.8सं प॑श्यामि प्र॒जा अ॒हमित्या॑ह॒ याव॑न्त ए॒व ग्रा॒म्याः प॒शवClick to see full text
काठकम् (Kataka)1.1.1सं॒ज्ञान॑व्विँ॒ज्ञानं॑ प्र॒ज्ञान॑ञ्जा॒नद॑भिजा॒नत् । स॒ङ्कल्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.5सं॒व॒थ्स॒रमुख्य॑म्भृ॒त्वा द्वि॒तीये॑ संवथ्स॒र आग्ने॒यम॒ष्टClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.8सं॒व॒थ्स॒राय॑ दीख्षि॒ष्यमा॑णा एकाष्ट॒कायां दीख्षेरन्ने॒षाClick to see full text
संहिता (Samhita)7.1.10सं॒व॒थ्स॒रो वा इ॒दमेक॑ आसी॒त्सो॑ऽकामयत॒र्तून्थ्सृ॑जे॒येति॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.2.3संत॑ति॒र्वा ए॒ते ग्रहाः । यत्पर॑स्सामानः । वि॒षू॒वान्दि॑वाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.7सख्षे॒दं प॑श्य । विध॑र्तरि॒दं प॑श्य । नाके॒दं प॑श्य । र॒मतिClick to see full text
संहिता (Samhita)4.1.7समास्त्वाग्न ऋ॒तवो॑ वर्धयन्तु संवत्स॒रा ऋष॑यो॒ यानि॑ स॒त्यClick to see full text
संहिता (Samhita)4.2.5समि॑त॒॒ सं क॑ल्पेथा॒॒ सम्प्रि॑यौ रोचि॒ष्णू सु॑मन॒स्यमा॑नौClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.8समि॑द्ध॒ इन्द्र॑ उ॒षसा॒मनी॑के । पु॒रो॒रुचा॑ पूर्व॒कृद्वा॑वृClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.12समि॑द्धो अ॒ग्निर॑श्विना । त॒प्तो घ॒र्मो वि॒राट्थ्सु॒तः । दुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.18समि॑द्धो अ॒ग्निस्स॒मिधा । सुष॑मिद्धो॒ वरेण्यः । गा॒य॒त्रीClick to see full text
संहिता (Samhita)5.1.11समि॑द्धो अ॒ञ्जन्कृद॑रम्मती॒नां घृ॒तम॑ग्ने॒ मधु॑म॒त्पिन्व॑माClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.3समि॑द्धो अ॒द्य मनु॑षो दुरो॒णे । दे॒वो दे॒वान् य॑जसि जातवेदःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.12सरोभ्यो धैव॒रम् । वेश॑न्ताभ्यो॒ दाशम् । उ॒प॒स्थाव॑रीभ्यो॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.40सर्व॑स्य प्रति॒शीव॑री॒ भूमि॑स्त्वो॒पस्थ॒ आऽधि॑त । स्यो॒नास्Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.7.1सर्वा॒ दिशो॑ दि॒ख्षु । यच्चा॒न्तर्भू॒तं प्रति॑ष्ठितम् । सर्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.7.1सर्वा॒न्॒ वा ए॒षोऽग्नौ कामा॒न्प्रवे॑शयति । योऽग्नीन॑न्वा॒Click to see full text
काठकम् (Kataka)3.8.1सर्वा॒न्दिव॒॒ सर्वान्दे॒वान्दि॒वि । यच्चा॒न्तर्भू॒तं प्रतClick to see full text
संहिता (Samhita)2.4.11सर्वा॑णि॒ छन्दा॑स्ये॒तस्या॒मिष्ट्या॑म॒नूच्या॒नीत्या॑हुस्त्Click to see full text
संहिता (Samhita)5.3.9सर्वाभ्यो॒ वै दे॒वताभ्यो॒ऽग्निश्ची॑यते॒ यथ्स॒युजो॒ नोप॑द॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.9.15सर्वे॑षु॒ वा ए॒षु लो॒केषु॑ मृ॒त्यवो॒ऽन्वाय॑त्ताः । तेभ्यो॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.16.1सर्वो॒ वै रु॒द्रस्तस्मै॑ रु॒द्राय॒ नमो॑ अस्तु । पुरु॑षो॒ वैClick to see full text
संहिता (Samhita)1.1.8सव्वँ॑पामि॒ समापो॑ अ॒द्भिर॑ग्मत॒ समोष॑धयो॒ रसे॑न॒ स रे॒वतीClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.32.1सव्वँथ्सरमेत॑द्व्रत॒ञ्चरेत् । द्वौ॑ वा मा॒सौ । नियमस्स॑मासेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)2.1.1सह॒ वै दे॒वाना़॒ञ्चासु॑राणाञ्च य॒ज्ञौ प्रत॑तावास्ताव्वँ॒यसClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.9सा वि॒राड्वि॒क्रम्या॑तिष्ठ॒द्ब्रह्म॑णा दे॒वेष्वन्ने॒नासु॑रेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.3.1सा॒क॒ञ्जाना॑ स॒प्तथ॑माहुरेक॒जम् । षडु॑द्य॒मा ऋष॑यो देव॒जाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.1सा॒ङ्ग्र॒ह॒ण्येष्ट्या॑ यजते । इ॒माञ्ज॒नता॒॒ सङ्गृ॑ह्णा॒नीतClick to see full text
संहिता (Samhita)6.3.5सा॒ध्या वै दे॒वा अ॒स्मिल्लोँ॒क आ॑स॒न्नान्यत्किंच॒न मि॒षत्तेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.2.1सा॒ध्या वै दे॒वाः सु॑व॒र्गका॑मा ए॒त ष॑ड्रा॒त्रम॑पश्य॒न्तमाClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.3.5सा॒वि॒त्रं जु॑होति॒ कर्म॑णकर्मण पु॒रस्तात् । कस्तद्वे॒देClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)8.2.1सा॒वि॒त्रञ्जु॑होति॒ प्रति॑ष्ठित्यै । च॒तु॒र्गृ॒ही॒तेन॑ जुहोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.8.12सा॒वि॒त्रम॒ष्टाक॑पालं प्रा॒तर्निर्व॑पति । अ॒ष्टाक्ष॑रा गाय॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.1.1सा॒वि॒त्राणि॑ जुहोति॒ प्रसूत्यै चतुर्गृही॒तेन॑ जुहोति॒ चतुClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.7.7सि॒॒हे व्या॒घ्र उ॒त या पृदा॑कौ । त्विषि॑र॒ग्नौ ब्राह्म॒णेClick to see full text
संहिता (Samhita)7.4.22सि॒ताय॒ स्वाहाऽसि॑ताय॒ स्वाहा॒ऽभिहि॑ताय॒ स्वाहाऽन॑भिहिताय॒Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.4सीसे॑न॒ तन्त्रं॒ मन॑सा मनी॒षिणः॑ । ऊ॒र्णा॒सू॒त्रेण॑ क॒वयो॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.21सु॒प॒र्णः पार्ज॒न्यो ह॒॒सो वृको॑ वृषद॒॒शस्त ऐ॒न्द्रा अ॒पClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.4सु॒व॒र्गं वा ए॒ते लो॒कं य॑न्ति॒ य उ॑प॒सद॑ उप॒यन्ति॒ तेषा॒य्Click to see full text
संहिता (Samhita)7.4.9सु॒व॒र्गं वा ए॒ते लो॒कं य॑न्ति॒ ये स॒त्त्रमु॑प॒यन्त्य॒भीन्धClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.1सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒तानि॑ लो॒काय॑ हूयन्ते॒ यद्दाख्षि॒णानि॒ द्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.3.2सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒तानि॑ लो॒काय॑ हूयन्ते॒ यद्वै॑सर्ज॒नानि॒ द्Click to see full text
संहिता (Samhita)6.5.4सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒ते लो॒काय॑ गृह्यन्ते॒ यदृ॑तुग्र॒हा ज्योति॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.5.7सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒ष लो॒काय॑ चीयते॒ यद॒ग्निर्वज्र॑ एकाद॒शिनी॒Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.8सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒ष लो॒काय॑ चीयते॒ यद॒ग्निस्तं यन्नान्वा॒रोहClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.11.1सु॒वर्ण॑ङ्घ॒र्मं परि॑वेद वे॒नम् । इन्द्र॑स्या॒त्मान॑न्दश॒धाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.4.26सु॒शर्मा॑ऽसि सुप्रतिष्ठा॒नो बृ॒हदु॒क्षे नम॑ ए॒ष ते॒ योनि॒र्Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)2.5.1सु॒श्रव॑स्सु॒श्रव॑सं मा कुरु॒ यथा॒ त्व सु॒श्रव॑स्सु॒श्रवा॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.3सुरा॑वन्तं बर्‌हि॒षद॑ सु॒वीरम् । य॒ज्ञ हि॑न्वन्ति महि॒षाClick to see full text
संहिता (Samhita)5.4.10सुव॒र्गाय॒ वै लो॒काय॑ देवर॒थो यु॑ज्यते यत्राकू॒ताय॑ मनुष्यरClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.9सू॒यते॒ वा ए॒षोऽग्नी॒नां य उ॒खायाम्भ्रि॒यते॒ यद॒धः सा॒दयेClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.4.1सूर्य॑न्ते॒ चक्षुः॑ । वातं॑ प्रा॒णः । द्यां पृ॒ष्ठम् । अ॒न्Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)6.25.1सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्योClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.7सूर्यो॑ दे॒वीमु॒षस॒॒ रोच॑माना॒मर्यः॑ । न योषा॑म॒भ्ये॑ति प॒Click to see full text
संहिता (Samhita)3.3.10सूर्यो॑ दे॒वो दि॑वि॒षद्भ्यो॑ धा॒ता ख्ष॒त्राय॑ वा॒युः प्र॒जाClick to see full text
संहिता (Samhita)3.5.5सूर्यो॑ मा दे॒वो दे॒वेभ्यः॑ पातु वा॒युर॒न्तरि॑ख्षा॒द्यज॑मानClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.9.1सेनेन्द्र॑स्य । धेना॒ बृह॒स्पतेः । प॒त्थ्या॑ पू॒ष्णः । वागClick to see full text
संहिता (Samhita)6.2.8सोत्त॑रवे॒दिर॑ब्रवी॒थ्सर्वा॒न्मया॒ कामा॒न्व्य॑श्ञव॒थेति॒ तेClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)1.7.8सोम॑स्य॒ त्विषि॑रसि॒ तवे॑व मे॒ त्विषि॑र्भूया॒दिति॑ शार्दूलचClick to see full text
संहिता (Samhita)1.8.14सोम॑स्य॒ त्विषि॑रसि॒ तवे॑व मे॒ त्विषि॑र्भूयाद॒मृत॑मसि मृ॒त्Click to see full text
संहिता (Samhita)1.2.7सोमं॑ ते क्रीणा॒म्यूर्ज॑स्वन्तं॒ पय॑स्वन्तं वी॒र्या॑वन्तमभिClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.3.1सोमः॑ प्रथ॒मो वि॑विदे गन्ध॒र्वो वि॑विद॒ उत्त॑रः । तृ॒तीयो॑Click to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.4.1सोमा॑य जनि॒विदे॒ स्वाहा । ग॒न्ध॒र्वाय॑ जनि॒विदे॒ स्वाहा ।Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.5सोमा॑य पितृ॒मते॑ पुरो॒डाश॒॒ षट्क॑पालं॒ निर्व॑पति पि॒तृभ्योClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.21सोमा॑य स्व॒राज्ञे॑ऽनोवा॒हाव॑न॒ड्वाहा॑विन्द्रा॒ग्निभ्या॑मोजोClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.2सोमो॒ राजा॒ऽमृत॑ सु॒तः । ऋ॒जी॒षेणा॑जहान्मृ॒त्युम् । ऋ॒तेन॑Click to see full text
संहिता (Samhita)7.1.6सोमो॒ वै स॒हस्र॑मविन्द॒त्तमिन्द्रोऽन्व॑विन्द॒त्तौ य॒मो न्याClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.8.3सोमो॑ धे॒नु सोमो॒ अर्व॑न्तमा॒शुम् । सोमो॑ वी॒रङ्क॑र्म॒ण्य॑Click to see full text
संहिता (Samhita)5.6.19सौ॒म्यास्त्रयः॑ पि॒शंगाः॒ सोमा॑य॒ राज्ञे॒ त्रयः॑ सा॒रंगाःClick to see full text
संहिता (Samhita)5.5.16सौ॒री ब॒लाकर्श्यो॑ म॒यूरः॑ श्ये॒नस्ते ग॑न्ध॒र्वाणा॒व्वँसू॑नClick to see full text
संहिता (Samhita)5.7.11स्ते॒गान्दष्ट्राभ्याम्म॒ण्डूका॒ञ्जम्भ्ये॑भि॒राद॑कां खा॒देClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)7.23.1स्निक्च॒ स्नीहि॑तिश्च॒ स्निहि॑तिश्च । उ॒ष्णा च॑ शी॒ता च॑ ।Click to see full text
संहिता (Samhita)3.2.4स्फ्यः स्व॒स्तिर्वि॑घ॒नः स्व॒स्तिः पर््शु॒र्वेदिः॑ पर॒शुर्नClick to see full text
संहिता (Samhita)6.6.4स्फ्येन॒ वेदि॒मुद्ध॑न्ति रथा॒ख्षेण॒ वि मि॑मीते॒ यूप॑म्मिनोतClick to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)1.2.1स्मृतिः॑ प्र॒त्यक्ष॑मैति॒ह्यम् । अनु॑मानश्चतुष्ट॒यम् । ए॒तClick to see full text
संहिता (Samhita)5.2.8स्व॒य॒मा॒तृ॒ण्णामुप॑ दधाती॒यं वै स्व॑यमातृ॒ण्णेमामे॒वोप॑ ध॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.8.21स्वा॒द्वीं त्वा स्वा॒दुना॑ ती॒व्रां ती॒व्रेणा॒मृता॑म॒मृते॑Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.1स्वा॒द्वीं त्वा स्वा॒दुना । ती॒व्रां ती॒व्रेण॑ । अ॒मृता॑मClick to see full text
संहिता (Samhita)7.3.15स्वाहा॒धिमाधी॑ताय॒ स्वाहा॒ स्वाहाधी॑त॒म्मन॑से॒ स्वाहा॒ स्वाClick to see full text
संहिता (Samhita)1.7.2सश्र॑वा ह सौवर्चन॒सस्तुमि॑ञ्ज॒मौपो॑दितिमुवाच॒ यत्स॒त्रिणा॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.3.12ह॒विष्म॑तीरि॒मा आपो॑ ह॒विष्मान् दे॒वो अ॑ध्व॒रो ह॒विष्मा॒॒Click to see full text
अरण्यकम् (Aranyaka)3.15.1हरि॒॒ हर॑न्त॒मनु॑यन्ति दे॒वाः । विश्व॒स्येशा॑नव्वृँष॒भं म॑Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.28हरि॑रसि हारियोज॒नो हर्योः स्था॒ता वज्र॑स्य भ॒र्ता पृश्ञेःClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.4.15हसा॑य पुश्च॒लूमा ल॑भते । वी॒णा॒वा॒दङ्गण॑कङ्गी॒ताय॑ । याद॑सClick to see full text
संहिता (Samhita)2.2.12हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भ आपो॑ ह॒ यत्प्रजा॑पते । स वे॑द पु॒त्रः पि॒तर॒Click to see full text
संहिता (Samhita)1.4.25हिर॑ण्यपाणिमू॒तये॑ सवि॒तार॒मुप॑ ह्वये । स चेत्ता॑ दे॒वता॑ पClick to see full text
एकाग्निः (Ekagni)1.2.1हिर॑ण्यवर्णा॒श्शुच॑यः पाव॒काः प्रच॑क्रमुर्‌हि॒त्वाऽव॒द्यमापClick to see full text
संहिता (Samhita)5.6.1हिर॑ण्यवर्णाः॒ शुच॑यः पाव॒का यासु॑ जा॒तः क॒श्यपो॒ यास्विन्दClick to see full text
संहिता (Samhita)1.3.13हृ॒दे त्वा॒ मन॑से त्वा दि॒वे त्वा॒ सूर्या॑य त्वो॒र्ध्वमि॒ममClick to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.11होता॑ यख्षथ्स॒मिधा॒ऽग्निमि॒डस्प॒दे । अ॒श्विनेन्द्र॒॒ सर॑स्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.7होता॑ यख्षथ्स॒मिधेन्द्र॑मि॒डस्प॒दे । नाभा॑ पृथि॒व्या अधि॑ ।Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)3.6.2होता॑ यख्षद॒ग्नि स॒मिधा॑ सुष॒मिधा॒ समि॑द्धं॒ नाभा॑ पृथि॒व्Click to see full text
ब्राह्मणम् (Bramhana)2.6.17होता॑ यख्षदि॒डस्प॒दे । स॒मि॒धा॒नं म॒हद्यशः॑ । सुष॑मिद्ध॒व्वClick to see full text

Viewing Instructions

The Chandas font is needed to view Vedic content: Download Chandas Font
Click on the download link above, open the file (Chandas.ttf) and install it on your computer
You can also save Chandas.ttf to your computer and copy it to the system fonts directory (such as C:\Windows\Fonts on Windows XP) to install